سوالات درس تاریخ ایران و جهان دودرس12(ایران در عصر صفویه)

1- آثارونتایج حکومت صفوی را بنویسید.

2- هجوم مغولان وتشکیل حکومت ایلخانان درایران چه پی آمدهایی به همراه داشت نام برده هرکدام را توضیح دهید؟

3- پی آمدمذهبی واجتماعی هجوم مغولان وتشکیل حکومت ایلخا نان درایران دردراز مدت زمینه چه امری شد؟

4 - الف-  طریقت صفوی توسط...................................درشهر..............................تأسیس شد.

ب- هدایت صوفیان پس از....................................به شکل .................................. درخاندان او باقی ماند.

5- طریقت صفوی درزمان جانشینان شیخ صفی درچه مناطقی گسترش یافت؟

6- چرارهبران طریقت صفوی مورداحترام وتکریم فرمانروایان وحاکمان بودند؟

7- طریقت صفوی دردوران رهبری شیخ جنیدوپسرش شیخ حیدر چه تغییراتی کرد؟

8- بهایی که صفویه درنخستین کوشش های سیاسی ونظامی خودپرداختند چه بود چه تجربه ای کسب کردند؟

9- اولین اقدام شاه اسماعیل بعدازتاج گذاری درسال907ق. چه بود؟وسپس دست به چه اقدامی زد؟

10- حکومت صفوی درعرصه ی خارجی باکدام رقیبان سرسخت روبرو بودنام ببرید؟

11- نتیجه ی برخوردشاه اسماعیل باازبکان درمنطقه ماوراءالنهر چه بود؟

12- الف- اولین رویارویی نظامی صفویان با عثمانیان درکدام منطقه رخ داد؟ب- نتیجه ی این رویا رویی چه بود؟

13- الف- علل اصلی شکست ایران درجنگ چالدران چه بود؟ب- وچه تأثیری دررفتارشاه اسماعیل داشت؟

14- بعدازمرگ شاه اسماعیل اول چه کسی به سلطنت رسید؟

15- ده سال اول سلطنت شاه تهماسب اوضاع حکومت صفوی چگونه بودوچرا؟

16- شاه تهماسب بعدازاین که به تدریج زمام قدرت رابه دست گرفت به چه اقداماتی دست زد؟ (شاه تهماسب چگونه تواتست با اتخاذتدابیرمناسب دردوره

پنجاه وچهار ساله ی سلطنت خودپایه های حکومت صفوی راتثبیت وتحکیم سازد؟

17- پس ازمرگ شاه تهماسب دردوران کوتاه سلطنت ........................ و........................ باردیگرحکومت صفوی دچاربی ثباتی .................و....................... شد.

18- اوضاع داخلی وخارجی ایران درزمان سلطنت شاه عباس اول رابنویسید.

19- شاه عباس اول برای سامان بخشیدن به اوضاع آشفته ی کشور دست به چه اقداماتی زد؟

20- شاه عباس پس از سامان دادن به اوضاع داخلی درمقابله بادشمنان خارجی چه کرد؟

21- چرابعدازمرگ شاه عباس حکومت صفویه ازوجودحاکمان باکفایت ومدبر محروم گردید؟

22- کشتن وکورکردن شاهزادگان صفوی ومحبوس کردن آنان درحرمسرا توسط شاه عباس چه نتیجه ای برای حکومت صفوی داشت؟

23- رویدادهای زمان شاه صفی راذکرکنید؟

24- دورویدادزمان شاه عباس دوم را ذکرکنید؟

25- درزمان شاه سلیمان چه کسانی دراداره ی امور کشوردخالت می کردند؟چرا؟ونتیجه ی این امرچه بود؟

26- دردوران کدام پادشاه صفوی حکومت به نهایت ضعف وانحطاط رسیدواین امرچه پی آمدی برای حکومت صفوی داشت؟

27- چه عواملی زمینه وشرایط لازم رابرای شکوفایی علم وهنردر دوره شاه عباس فراهم کرد؟

28- ...........................درعصرصفوی تأثیراساسی برحیات فرهنگی وتمدنی ایران گذاشت.

29-حمایت وتشویق حکومت صفوی ازمذهب تشیع چه اثری درایران داشت؟

30- وضعیت شعروادب فارسی وکتاب های تاریخی رادرعصرصفوی چگونه بود؟

31- ساخت کدام بناها به عمران وآبادانی کشوردرعصر صفوی کمک کرد؟

32- ساخت کاخ وپل و............چه تأثیری درکشورعصرصفوی داشت؟

33- اوج شکوفایی معماری صفوی درکدام شهر متجلی شدوخاطره ی کدام شهرها رازنده می کرد؟

34- هنرنقاشی درعصرصفوی ازسوی چه کسانی حمایت می شد و نام سه هنرمند این دوره راذکر کنید؟

35- نام چندهنرکه درعصرصفوی رونق بسزایی یافتند راذکرکنید؟

36- درآستانه ی پیدایش سلسله ی صفوی: الف- وضعیت امپراتوری عثمانی چگونه بود؟ب- امپراتوری عثمانی چه ادعایی داشت؟پ- روابط عثمانی با ایران چگونه بودوچرا؟

37-روابط صفویان باهمسایگان شمال شرق ایران چگونه بود ؟شرح دهید؟

38- روابط صفویان با حکومت گورکانی هندچگونه بود؟

39- الف- دردوره ی صفویه روابط ایران وکشورهای....................واردمرحله ی تازه ای شد.

ب- همزمان با تشکیل حکومت.........................درایران دولت های اروپایی فعالیت های ..........................خودراآغازکرده بود.

40- دردوره ی  صفویه اروپاییان به دنبال تحقق کدام اهداف خوددرآسیاوسایرقاره هابودند؟

41- فتوحات امپراتوری عثمانی درخاک اروپا درعصرصفویه چه مشکلاتی برای اروپاییان ایجادکرده بود وجگونه اروپاییان آن راحل کردند؟

42- اولین استعمارگرانی که به خلیج فارس رسیدندکدام کشوربود؟کدام جزیره رااشغال کردند؟کدام شاه صفوی وچگونه آنهاراازخلیج فارس اخراج کرد؟

43- اولین برخورد حکومت صفوی بادولت انگلیس درزمان کدام پادشاه وچگونه بودتوضیح دهید؟

44- بعدازآمدن آنتونی جنکینسون  نماینده تجاری انگلیس به دربارصفوی:

الف- چه کسانی به ایران آمدند؟ب- درزمان کدام پادشاه صفوی آمدند؟ پ-  تمایل شاه برای ایجاد روابط باانگلستان درچه زمینه ای بود؟ ت- بازرگانان انگلیس بعدازآن چه اجازه ای درایران پیداکردند؟

45- دراواخرحکومت صفوی کدام کشورها درخلیج فارس به رقابت تجاری باهم پرداختندودرنهایت کدام کشور رقبای خودراکنارزدوچه امتیازی بدست آورد؟

46- روابط ایران با روسیه رادردوران سه پادشاه صفوی:الف- شاه عباس اول ب- شاه عباس دوم ج- شاه سلطان حسین راتوضیح دهید.

سوالات درس سیزدهم تاریخ ایران وجهان دو(ایران از سقوط صفویه تا پایان حکومت زندیه)

ا- درارتباط با نادرشاه به سوالات زیر پاسخ دهید:

الف- نادرازکدام ایل بود؟ ب- قبیله اش نقش مهم دربه قدرت رسیدن کدام سلسله راداشت؟ پ- او دوران جوانی خود رادرخدمت کدام حاکم گذرانیده بود؟

ت- کدام شاه صفویه ازاوکمک خواست ونادردرمقابل چه کرد؟ث- نادر مقارن شورش.............وسقوط ..................بربخشی از....................حکومت می کرد.

2- مهم ترین رویدادهای زندگی نادردرزمانی که باسپاهیانش به خدمت شاه تهماسب دوم درآمدرا بنویسید.

3- بعداز آن که نادر درخدمت شاه تهماسب رئیس ایل قاجارواشرف افغان راشکست دادوسرزمین های اشغالی ایران رااز عثمانی وروسیه پس گرفت چه کرد؟

4- نادر باچه شروطی سلطنت راپذیرفت؟

5- نادرپس ازسروسامان دادن به اوضاع داخلی چه کسی راجانشین خودکردوبه کدام منطقه وبه چه منظور لشکرکشید؟

6- دامنه لشکرکشی نادرازقندهار تا کدام کشور کشیده شد؟

7- نتایج نبردکرنال برای نادرچه بود؟

8- نادرشاه غنایم  رادرکدام منطقه ذخیره کرد؟سپس برای سرکوب شورشیان به کدام نواحی عازم شد؟

9- سانجام بنیانگذارسلسه ی افشاریه چه شد؟

10- دوآرزوی بزرگ نادر شاه افشاررابنویسید؟

11- کریم خان یکی ازافرادایل..............بود. که بعدازیک دوره ی .........................جنگ وگریزبردیگرمدعیان ورقیبان پیروزشد.اوپس ازاقامت کوتاه مدت در................و..............,شیرازرا به عنوان تختگاه حکمرانی خویش انتخاب کرد.

12- کریم خان کدام شهررابه عنوان تختگاه حکمرانی خویش انتخاب کرد؟اودراین مرحله از حیات سیاسی خود چه کرد؟

13- کریم خان برای بهبود شرایط اقتصادی وبرقراری امنیت سیاسی وآرامش اجتماعی دست به چه اقداماتی زد؟

14- چهاردلیل که موجب نام ونشان نیک کریم خان درتاریخ ایران شده را بنویسید.

15-بروز جدال وستیز میان بازما ندگان کریم خان برسر قدرت چه پی آمدهایی داشت؟

16- آخرین فرمانروای خاندان زند چه کسی بود؟

17- چه عاملی باعث رنجیده خاطر شدن دوستان واطرافیان لطفعلی خان زنداز او شده بود؟واین امر چه پی آمدهایی به همراه داشت؟

18- علت نابسامانی زندگی اقتصادی واجتماعی ایرانیان بعدازسقوط اصفهان ودردوره ی نادرشاه چه بود؟

19- علل ازرونق افتادن تولیدو بازرگانی دردوران افشاریه چه بود؟

20- علت مهاجرت گسترده ی علمای شیعه وهنرمندان به عتبات عالیات وهند دردوره نادرشاه چه بود؟

21- بی مهری نادرشاه نسبت به علمای شیعه وهنرمندان چه پی آمدونتیجه ای به همراه داشت؟

22- بی مهری نادرشاه نسبت به ...............و........................باعث مهاجرت گسترده ی آنان به ........................و....................شد.

23- علت آشفته تر شدن اوضاع سیاسی واجتماعی واقتصادی ایران بعدازمرگ نادر چه بود؟

24- چه عاملی موجب شدکه اوضاع اجتماعی واقتصادی وفرهنگی دردوران کریم خان کمی بهترشود؟

25- بر اثر حمایت وتشویق کریم خان فعالیت های............... و...............و.................تاحدودی رونق یافت.گروهی از............و..........به ایران بازگشتندوشهر های .............و................. باردیگر کانون............و.................و................... شدند.

26- چه عاملی مانع از توجه نادر شاه به مناسبات سیاسی واقتصادی باکشورهای اروپایی به جزروسیه شد؟

27- روابط روسیه باایران درزمان نادرشاه افشار چه بود؟

28-  مناسبات نادرشاه با عثمانی را توضیح دهید؟

29- روابط ایران وعثمانی دردوران زندیه چگونه بود؟

30-کریم خان زند به دو منظور علاقه مند بودکه با کشورهای اروپایی رابطه برقرار کند آنها راذکر کنید؟

31- کریم خان برای مقابله با شورش میرمهنا ازچه کشورهایی کمک خواست ورابطه برقرار کرد؟ونتیجه ی آن چه بود؟توضیح دهید.

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هشتم دی 1391ساعت 23:54  توسط مدرسه فارابی | 

سؤالات درس یازدهم تاریخ ایران وجهان 1

1- چه عواملی پیشرفت اسلام رادرمکه کندوادامه ی حضورپیامبر(ص)ومسلمانان را

درآن شهربی فایده کرده بود؟

2- طبقه ی حاکم وطبقه ی فرمانبردرمکه شامل چه افرادی بود؟

3- چه عواملی مدینه رامهیای پذیرش اسلام کرده بود؟

4- مهمترین اقدامات پیامبر(ص) پس ازمهاجرت به مدینه کدامند؟

5- نخستین اقدام پیامبر اسلام دربدوورودبه مدینه چه بود؟ساخت مسجد.اصلی ترین

مرکزمدیریت واعمال حاکمیت پیامبر برجامعه چه بود؟ مسجد

6-پیامبر اسلام درطول سالهای زندگی اش درمدینه کدام اموررادرمسجدسامان داد؟

7- نخستین تمرین برای فراموش کردن اختلافات گذشته وتفاوت های ظاهری میان

 مردمی که پیش ازآن به چشم رقیب یابیگانه به یکدیگرنگاه می کردند چه بود؟

8- وجودچه زمینه ها یی ازتفرقه وپراکندگی می توانست باعث شکل گیری مناقشات

 غیرقابل مهاردرجامعه ی نوپای اسلامی(درمدینه)شود؟

9-پیامبر(ص)پس ازساخت مسجدباکدام اقدام ازبروزاختلافات احتمالی درجامعه ی

تازه تأسیس نبوی جلوگیری نمود؟

10- پیامبر(ص)درانعقادآخرین حلقه ی برادری باچه کسی عقداخوت بست؟

11- دربدوورودپیامبر(ص)به مدینه چه گروه هایی درآن شهرحضورداشتند؟

12- چه دلایلی موجب تدوین پیمان همزیستی مسالمت آمیزتوسط پیامبردرمدینه گردید؟

13-مطابق پیمان همزیستی مسالمت آمیزساکنان مدینه(مسلمانان ویهودیان)ملزم

به انجام چه اعمالی گردیدند؟

14- دشمنان اصلی مسلمانان درمدینه راچه گروه هایی تشکیل می دادند؟

15- به چه دلیل پیامبر(ص)درطول مدت ده ساله ی حیات خوددرمدینه ناچاربه

درگیری بامشرکان(به خصوص مشرکان مکه ) گردید؟

16- دشمنان اسلام درطول تاریخ تلاش کرده اندمسلمانان راچگونه گروهی معرفی کنند؟

17- به شهادت (گواهی)تاریخ انگیزه ی نبردهای عصرپیامبر(ص)بامشرکان

(خصوصامشرکان مکه)جه بوده است؟

18-یهودیان اهل کتاب ویکتاپرست به چه دلیل بایدازنخستین ایمان آورندگان به

 اسلام یا هم پیمانان مسلمین باشند؟

19- چه عواملی باعث بروزوتداوم دشمنی یهودیان باپیامبرومسلمانان شد؟

20- یهودیان مدینه برای ضربه زدن به مسلمانان چه کارهایی انجام دادند؟

21- واکنش پیامبراسلام دربرابررفتارهای خصمانه ی یهودیان با پیروان دین اسلام

 چه بود؟

22- الف- کدام اقدام پیامبر نشانه ی رابطه ی آسیب دیده ی مسلمانان ویهودیان

می باشد؟ب- جریان نفاق درمدینه به رهبری چه کسی شکل گرفت؟

23- الف- منافقان چه کسانی بودند؟ب-چرارویارویی ودرگیری بامنافقان ازمواجهه

بامشرکین یایهودیان سخت تربود؟

24- الف- پیامبربامنافقان چراوچگونه برخوردمی کردند؟ب- شیوه ی منافقین برای

 آسیب رساندن به جامعه ی اسلامی چه بود؟

25- الف-پیامددرگیری های مستمرمسلمانان بادشمنان شان چه بود؟ب- نتایج

پیروزی های مکررمسلمانان دردرگیری های مستمر بادشمنان چه بود؟

26- الف- موفقیت پیامبردرسفرزیارتی مکه به چه معنایی بود؟ب- واکنش سران

مشرک مکه نسبت به سفرزیارتی پیامبرومسلمانان به مکه چه بود؟

27- الف- صلح حدیبیه چراوچگونه منعقد شد؟ب- اصلی ترین ماده ی صلح حدیبیه

چه بود؟

28- براساس توافق نامه(صلح حدیبیه)مسلمانان   بایستی چه می کردند؟

29-مهمترین پیامدصلح حدیبیه چه بود؟

30- ابلاغ جهانی دعوت اسلام درنتیجه ی کدام اقدام ودرچه سالی صورت گرفت؟

30- پیامبر به منظورجهانی کردن رسالت خویش سفیران خودرابه کدام سرزمین ها

فرستاد؟واکنش آنان به نامه ی پیامبرچه بود؟

31- نتیجه ی ابلاغ جهانی دعوت اسلام چه بود؟

32 -  پیمان نامه ی حدیبیه درچه سالی توسط چه کسانی وچگونه نقض شد ؟

33-سکوت پیامبراسلام درمقابل نقض آشکارصلح حدیبیه می توانست چه پیامدهایی

 داشته باشد؟

34- چگونگی فتح مکه توسط مسلمانان رابنویسید؟

35-الف- برخوردپیامبراسلام پس ازفتح مکه بامردم آن شهرچگونه بود؟ب- پس از

فتح مکه کدام غزوه هاوهریک به چه منظوری انجام شد؟

36-الف- ظهوراسلام و23سال تلاش پیامبر عامل تحول درچه مواردی گردید؟ب- دستاوردهای

 مهم اسلام (حرکت الهی پیامبر)کدامند؟

37- اساسی ترین دستاورد حرکت الهی پیامبرچه بود؟

38- روش پیامبراسلام برای تحقق عدالت اجتماعی چه بود؟

39- درنتیجه ی اقدامات پیامبربرای تحقق عدالت اجتماعی چه تحولی درجامعه

پدیدآمد؟

40-الف- کدام امورزمینه سازشکل گیری تمدن اسلامی گردید؟ب- ویژگی های

اصلی تمدن اسلامی چیست؟

41- تحقق کدام اهداف پیامبراسلام راواداربه تأسیس حکومت اسلامی درمدینه گرداند؟

42- مهمترین مخاطرات وتهدیدهایی که بعدازوفات پیامبرمتوجه جامعه ی نوپای اسلامی

 شدچه بود؟

43- راه حل نهایی پیامبراسلام برای پایان دادن به همه ی نگرانی هاومخاطرات

 پیش روی جامعه ی اسلامی توضیح دهید؟

44- پیامبردرآخرین سخنان خود(درغدیرخم)چه تأکیدهایی به مردم کردند؟ب- پیامبر

درچه تاریخی به دیدارحق شتافت؟

درس دوازدهم

1- مهم ترین عواملی که موجب گردیدامام علی(ع)نتوانداداره ی حکومت اسلامی

 را پس ازوفات پیامبر (ص)عهده دارشود کدامند؟

2- ازجمله مهمترین شرایط احرازریاست وفرماندهی جامعه ی جاهلی چه بود؟

3-چه مسائلی موجب برانگیخته شدن حسادت وکینه توزی افرادبسیاری نسبت

به امام علی(ع)شده بود؟

4- رقابت وامتیازطلبی گروه های مختلف چگونه موجب شد امام علی نتواند اداره ی

 حکومت اسلامی را پس ازوفات پیامبرعهده دارشود؟

5- انتخاب جانشین پیامبر(ابوبکر)درچه حالی ، درکجا،چگونه وباپشتیبانی جدی

چه کسانی انجام شد؟

6- مهم ترین رویدادهای عصرخلافت ابوبکرکدامند؟

7- شورش های داخلی جامعه ی اسلامی درعصرخلافت ابوبکرکدامند؟اقدام خلیفه

 علیه آنان چه بود؟

8- نتیجه ی فتوحات درسرحدات امپراتوری های ساسانی وروم شرقی درعصرخلیفه ی

 اول(ابوبکر)په بود؟

9- الف- عمربن خطاب چگونه خلیفه شد؟ب- مهمترین رویدادهای عصرخلافت خلیفه

دوم کدامند؟

10-چه عواملی موجب پیشرفت سریع سپاه اسلام درمقابل سپاه پرشمارو

مجهزامپراطوری های ساسانی وروم گردید؟

11- چه مسائلی موجب بروزنارضایتی گسترده واحساس نیازبه تغییرورهایی

 درمردم ایران عصرساسانی وسرزمین های تحت سلطه ی روم گردید؟

12- کدام رفتارصلح طلبانه ی سرداران سپاه اسلام ازعوامل پیشرفت آنان درسرزمین

 های دیگربه شمارمی رود؟

13- پیامدهای نامطلوب فتوحات مسلمانان دردوره ی خلیفه ی دوم کدامند؟

14- به چه دلیل(دردوران فتوحات)محتواوپیام دین اسلام به شکلی ناقص وبعضا

تحریف شده درنواحی مفتوحه انتشاریافت؟

15- تأثیرمنفی ثروت فراوانی که دردرازمدت درپی گسترش فتوحات به جامعه ی

اسلامی سرازیرگردیدچه بود؟

16- رویدادها ی دوران عثمان بن عفان(خلیفه سوم)راذکرکنید؟

17-کدام ویژگی عثمان راه رابرای سلطه طلبی امویان درجامعه ی اسلامی گشود

واین خاندان رابربخش های گسترده ای ازسرزمین های اسلامی مسلط کرد

18- چه مسائلی درجامعه ی اسلامی به بروزوتوسعه ی نارضایتی عمومی علیه

 عثمان انجامید؟

19- الف- منتقدان عثمان چه انگیزه ای داشتند؟ب-واکنش خلیفه سوم دربرابر

انتقادهای معترضان چه بودوچه نتیجه ای دربر داشت؟

20- نخستین اقدام حضرت علی (ع)بعدازپذیرش خلافت را ذکرکنید؟

21- مخالفان اصلی حرکت های عدالت طلبانه ی امام علی کدامند؟ودلایل سرکشی

آنان دربرابراما م چه بود؟

22- شیوه ی مدیریت وحکومت عثمان درتوزیع ثروت های عمومی وعزل و نصب های

 سیاسی ونظامی چه پیامدهایی به دنبال داشت؟

23- جنگ جمل بین چه کسانی رخ دادونتیجه ی آن چه بود؟

24- جنگ صفین درکجارخ دادونتیجه ی آن چه بود؟

25- خوارج کیستند؟ب- روش امام علی دربرخوردباخوارج چگونه بود؟ ج-جنگ نهروان

 بین چه کسانی رخ داد؟ونتیجه ی آن چه بود؟

26- قاعدین(برجای نشستگان)کیستند؟عملکردآنان موجب تقویت وتضعیف کدام

 جبهه گردید؟

27-الف- کدام ماجراها درزمان خلافت امام علی موجب سرکشی بیشترمعاویه

 گردید؟ب-کدام یاران امام علی بادسیسه های معاویه به شهادت رسیدند؟

28- الف- امام پس ازجنگ نهروان درچه شرایطی تصمیم به رویارویی دوباره با امویان

 گرفت؟ب-عوامل رنجش خاطرامام درروزهای پایانی خلافت چه بود؟

29-الف-جلوه های کم نظیرحکومت علی (ع)کدامند؟ب-پژوهشگران تاریخ اسلام

 زندگانی امام علی رابه سه دوره تقسیم کرده اند.این سه دوره کدامند؟-30- الف-پس

 ازشهادت امام علی مردم کدام مناطق با امام حسن(ع)بیعت کردند؟ب- چه عواملی

 موجب گردید امام حسن از خلافت کناره گیری کند؟

31- الف-معاویه درزمان امام حسن ازچه راه هایی برای پیشبرد اهداف خود پرداخت؟

ب-برخی اقدامات کوفیان علیه امام حسن راذکر کنید؟

32-سستی وزبونی کوفیان دربرابروسوسه های جاسوسان وحیله گری های یاران

 معاویه چه تأثیری درجنگ صفین وجنگ ساباط داشت؟

33-درشرایط نابسامان امام حسن تصمیم نهایی رابرای ادامه یاخاتمه ی جنگ بامعاویه

 به چه کسانی سپرد؟وبه آنان چه فرمود؟

34- مهمترین تعهدات معاویه درپیمان صلح باامام حسن کدامند؟

35- الف-امام حسن(ع) پس از صلح بامعاویه چه کرد؟ب- میزان تعهد معاویه به مواد

 صلح باامام حسن رابنویسید.

36- میزان برخورداری مردم عراق از مزایای حکومت معاویه وسایرخلفای اموی را بنویسید؟

37- موادصلح نامه ی امام حسن با معاویه بیانگرچه واقعیت هایی درجامعه ی آن روز است؟

 

 

42- مهمترین مخاطرات وتهدیدهایی که بعدازوفات پیامبرمتوجه جامعه ی نوپای

اسلامی شدچه بود؟

43- راه حل نهایی پیامبراسلام برای پایان دادن به همه ی نگرانی هاومخاطرات

پیش روی جامعه ی اسلامی توضیح دهید؟

44- پیامبردرآخرین سخنان خود(درغدیرخم)چه تأکیدهایی به مردم کردند؟

ب- پیامبردرچه تاریخی به دیدارحق شتافت؟

درس دوازدهم

1- مهم ترین عواملی که موجب گردیدامام علی(ع)نتوانداداره ی حکومت اسلامی را

پس ازوفات پیامبر (ص)عهده دارشود کدامند؟

2- ازجمله مهمترین شرایط احرازریاست وفرماندهی جامعه ی جاهلی چه بود؟

3-چه مسائلی موجب برانگیخته شدن حسادت وکینه توزی افرادبسیاری نسبت به

امام علی(ع)شده بود؟

4- رقابت وامتیازطلبی گروه های مختلف چگونه موجب شد امام علی نتواند اداره ی

حکومت اسلامی را پس ازوفات پیامبرعهده دارشود؟

5- انتخاب جانشین پیامبر(ابوبکر)درچه حالی ، درکجا،چگونه وباپشتیبانی جدی چه

 کسانی انجام شد؟

6- مهم ترین رویدادهای عصرخلافت ابوبکرکدامند؟

7- شورش های داخلی جامعه ی اسلامی درعصرخلافت ابوبکرکدامند؟اقدام خلیفه

 علیه آنان چه بود؟

8- نتیجه ی فتوحات درسرحدات امپراتوری های ساسانی وروم شرقی درعصرخلیفه ی

 اول(ابوبکر)په بود؟

9- الف- عمربن خطاب چگونه خلیفه شد؟ب- مهمترین رویدادهای عصرخلافت خلیفه

 دوم کدامند؟

10-چه عواملی موجب پیشرفت سریع سپاه اسلام درمقابل سپاه پرشمارومجهز

امپراطوری های ساسانی وروم گردید؟

11- چه مسائلی موجب بروزنارضایتی گسترده واحساس نیازبه تغییرورهایی درمردم

ایران عصرساسانی وسرزمین های تحت سلطه ی روم گردید؟

12- کدام رفتارصلح طلبانه ی سرداران سپاه اسلام ازعوامل پیشرفت آنان درسرزمین های

 دیگربه شمارمی رود؟

13- پیامدهای نامطلوب فتوحات مسلمانان دردوره ی خلیفه ی دوم کدامند؟

14- به چه دلیل(دردوران فتوحات)محتواوپیام دین اسلام به شکلی ناقص وبعضا تحریف

 شده درنواحی مفتوحه انتشاریافت؟

15- تأثیرمنفی ثروت فراوانی که دردرازمدت درپی گسترش فتوحات به جامعه ی

 اسلامی سرازیرگردیدچه بود؟

16- رویدادها ی دوران عثمان بن عفان(خلیفه سوم)راذکرکنید؟

17-کدام ویژگی عثمان راه رابرای سلطه طلبی امویان درجامعه ی اسلامی گشودو

این خاندان رابربخش های گسترده ای ازسرزمین های اسلامی مسلط کرد

18- چه مسائلی درجامعه ی اسلامی به بروزوتوسعه ی نارضایتی عمومی علیه

عثمان انجامید؟

19- الف- منتقدان عثمان چه انگیزه ای داشتند؟ب-واکنش خلیفه سوم دربرابر

انتقادهای معترضان چه بودوچه نتیجه ای دربر داشت؟

20- نخستین اقدام حضرت علی (ع)بعدازپذیرش خلافت را ذکرکنید؟

21- مخالفان اصلی حرکت های عدالت طلبانه ی امام علی کدامند؟ودلایل سرکشی

آنان دربرابراما م چه بود؟

22- شیوه ی مدیریت وحکومت عثمان درتوزیع ثروت های عمومی وعزل و نصب های

 سیاسی ونظامی چه پیامدهایی به دنبال داشت؟

23- جنگ جمل بین چه کسانی رخ دادونتیجه ی آن چه بود؟

24- جنگ صفین درکجارخ دادونتیجه ی آن چه بود؟

25- خوارج کیستند؟ب- روش امام علی دربرخوردباخوارج چگونه بود؟ ج-جنگ نهروان

بین چه کسانی رخ داد؟ونتیجه ی آن چه بود؟

26- قاعدین(برجای نشستگان)کیستند؟عملکردآنان موجب تقویت وتضعیف کدام

جبهه گردید؟

27-الف- کدام ماجراها درزمان خلافت امام علی موجب سرکشی بیشترمعاویه گردید؟ب-کدام یاران امام علی بادسیسه های معاویه به شهادت رسیدند؟

28- الف- امام پس ازجنگ نهروان درچه شرایطی تصمیم به رویارویی دوباره با امویان

 گرفت؟ب-عوامل رنجش خاطرامام درروزهای پایانی خلافت چه بود؟

29-الف-جلوه های کم نظیرحکومت علی (ع)کدامند؟ب-پژوهشگران تاریخ اسلام

زندگانی امام علی رابه سه دوره تقسیم کرده اند.این سه دوره کدامند؟

۳۰-الف-پس ازشهادت امام علی مردم کدام مناطق با امام حسن(ع)بیعت کردند؟

ب- چه عواملی موجب گردید امام حسن از خلافت کناره گیری کند؟

31- الف-معاویه درزمان امام حسن ازچه راه هایی برای پیشبرد اهداف خود پرداخت؟

ب-برخی اقدامات کوفیان علیه امام حسن راذکر کنید؟

32-سستی وزبونی کوفیان دربرابروسوسه های جاسوسان وحیله گری های یاران

معاویه چه تأثیری درجنگ صفین وجنگ ساباط داشت؟

33-درشرایط نابسامان امام حسن تصمیم نهایی رابرای ادامه یاخاتمه ی جنگ

بامعاویه به چه کسانی سپرد؟وبه آنان چه فرمود؟

34- مهمترین تعهدات معاویه درپیمان صلح باامام حسن کدامند؟

35- الف-امام حسن(ع) پس از صلح بامعاویه چه کرد؟ب- میزان تعهد معاویه به مواد

 صلح باامام حسن رابنویسید.

36- میزان برخورداری مردم عراق از مزایای حکومت معاویه وسایرخلفای اموی را بنویسید؟

37- موادصلح نامه ی امام حسن با معاویه بیانگرچه واقعیت هایی درجامعه ی آن روز است؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سؤالات درس یازدهم تاریخ ایران وجهان 1

1- چه عواملی پیشرفت اسلام رادرمکه کندوادامه ی حضورپیامبر(ص)ومسلمانان را

درآن شهربی فایده کرده بود؟

2- طبقه ی حاکم وطبقه ی فرمانبردرمکه شامل چه افرادی بود؟

3- چه عواملی مدینه رامهیای پذیرش اسلام کرده بود؟

4- مهمترین اقدامات پیامبر(ص) پس ازمهاجرت به مدینه کدامند؟

5- نخستین اقدام پیامبر اسلام دربدوورودبه مدینه چه بود؟ساخت مسجد.اصلی ترین

 مرکزمدیریت واعمال حاکمیت پیامبر برجامعه چه بود؟ مسجد

6-پیامبر اسلام درطول سالهای زندگی اش درمدینه کدام اموررادرمسجدسامان داد؟

7- نخستین تمرین برای فراموش کردن اختلافات گذشته وتفاوت های ظاهری میان

 مردمی که پیش ازآن به چشم رقیب یابیگانه به یکدیگرنگاه می کردند چه بود؟

8- وجودچه زمینه ها یی ازتفرقه وپراکندگی می توانست باعث شکل گیری

 مناقشات غیرقابل مهاردرجامعه ی نوپای اسلامی(درمدینه)شود؟

9-پیامبر(ص)پس ازساخت مسجدباکدام اقدام ازبروزاختلافات احتمالی درجامعه ی

 تازه تأسیس نبوی جلوگیری نمود؟

10- پیامبر(ص)درانعقادآخرین حلقه ی برادری باچه کسی عقداخوت بست؟

11- دربدوورودپیامبر(ص)به مدینه چه گروه هایی درآن شهرحضورداشتند؟

12- چه دلایلی موجب تدوین پیمان همزیستی مسالمت آمیزتوسط پیامبردرمدینه گردید؟

13-مطابق پیمان همزیستی مسالمت آمیزساکنان مدینه(مسلمانان ویهودیان)ملزم

به انجام چه اعمالی گردیدند؟

14- دشمنان اصلی مسلمانان درمدینه راچه گروه هایی تشکیل می دادند؟

15- به چه دلیل پیامبر(ص)درطول مدت ده ساله ی حیات خوددرمدینه ناچاربه

درگیری بامشرکان(به خصوص مشرکان مکه ) گردید؟

16- دشمنان اسلام درطول تاریخ تلاش کرده اندمسلمانان راچگونه گروهی معرفی کنند؟

17- به شهادت (گواهی)تاریخ انگیزه ی نبردهای عصرپیامبر(ص)بامشرکان

(خصوصامشرکان مکه)جه بوده است؟

18-یهودیان اهل کتاب ویکتاپرست به چه دلیل بایدازنخستین ایمان آورندگان به

  اسلام یا هم پیمانان مسلمین باشند؟

19- چه عواملی باعث بروزوتداوم دشمنی یهودیان باپیامبرومسلمانان شد؟

20- یهودیان مدینه برای ضربه زدن به مسلمانان چه کارهایی انجام دادند؟

21- واکنش پیامبراسلام دربرابررفتارهای خصمانه ی یهودیان با پیروان دین اسلام چه بود؟

22- الف- کدام اقدام پیامبر نشانه ی رابطه ی آسیب دیده ی مسلمانان ویهودیان

می باشد؟ب- جریان نفاق درمدینه به رهبری چه کسی شکل گرفت؟

23- الف- منافقان چه کسانی بودند؟ب-چرارویارویی ودرگیری بامنافقان ازمواجهه

بامشرکین یایهودیان سخت تربود؟

24- الف- پیامبربامنافقان چراوچگونه برخوردمی کردند؟ب- شیوه ی منافقین برای

آسیب رساندن به جامعه ی اسلامی چه بود؟

25- الف-پیامددرگیری های مستمرمسلمانان بادشمنان شان چه بود؟

ب- نتایج پیروزی های مکررمسلمانان دردرگیری های مستمر بادشمنان چه بود؟

26- الف- موفقیت پیامبردرسفرزیارتی مکه به چه معنایی بود؟

ب- واکنش سران مشرک مکه نسبت به سفرزیارتی پیامبرومسلمانان به مکه چه بود؟

27- الف- صلح حدیبیه چراوچگونه منعقد شد؟ب- اصلی ترین ماده ی صلح حدیبیه چه بود؟

28- براساس توافق نامه(صلح حدیبیه)مسلمانان   بایستی چه می کردند؟

29-مهمترین پیامدصلح حدیبیه چه بود؟

30- ابلاغ جهانی دعوت اسلام درنتیجه ی کدام اقدام ودرچه سالی صورت گرفت؟

30- پیامبر به منظورجهانی کردن رسالت خویش سفیران خودرابه کدام سرزمین ها

فرستاد؟واکنش آنان به نامه ی پیامبرچه بود؟

31- نتیجه ی ابلاغ جهانی دعوت اسلام چه بود؟

32 -  پیمان نامه ی حدیبیه درچه سالی توسط چه کسانی وچگونه نقض شد ؟

33-سکوت پیامبراسلام درمقابل نقض آشکارصلح حدیبیه می توانست چه

پیامدهایی داشته باشد؟

34- چگونگی فتح مکه توسط مسلمانان رابنویسید؟

35-الف- برخوردپیامبراسلام پس ازفتح مکه بامردم آن شهرچگونه بود؟

ب- پس ازفتح مکه کدام غزوه هاوهریک به چه منظوری انجام شد؟

36-الف- ظهوراسلام و23سال تلاش پیامبر عامل تحول درچه مواردی گردید؟

ب- دستاوردهای مهم اسلام (حرکت الهی پیامبر)کدامند؟

37- اساسی ترین دستاورد حرکت الهی پیامبرچه بود؟

38- روش پیامبراسلام برای تحقق عدالت اجتماعی چه بود؟

39- درنتیجه ی اقدامات پیامبربرای تحقق عدالت اجتماعی چه تحولی درجامعه

 پدیدآمد؟

40-الف- کدام امورزمینه سازشکل گیری تمدن اسلامی گردید؟ب- ویژگی های اصلی

 تمدن اسلامی چیست؟

41- تحقق کدام اهداف پیامبراسلام راواداربه تأسیس حکومت اسلامی درمدینه گرداند؟

 

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هشتم دی 1391ساعت 23:53  توسط مدرسه فارابی | 

سوالات درس 14 تاریخ ایران وجهان 2

1- قاجاریان ازجمله طوایف .......................بود که نیروی.....................راتشکیل دادندوشاه.............رادررسیدن به قدرت یاری می کردند.

2- شاه عباس به چه منظور ایل قاجار رادر خراسان واستر آباد وآذربایجان سکونت داد؟

3- شاه عباس به منظور کاهش قدرت قزلباشان ایل قاجار را درکدام مناطق ساکن کرد؟

4- بعد از مرگ شاه عباس وآغاز ضعف حکومت صفویه قاجاریان ساکن ...................قدرت بیشتری یافتند.وبه هنگام حمله ی ......................به اصفهان ...............رئیس ایل قاجار به یاری.............................شتافت.

5- با آغاز ضعف صفویه چه عاملی تلاش ایل قاجاررا برای کسب قدرت سیاسی با شکست روبرو کرد؟

6- چه عاملی آرزوی قاجارها را برای رسیدن به پادشاهی ایران تا زمان آقا محمد خان قاجار به تأخیر انداخت؟

7- الف- پسربزرگ محمد حسن خان چه نام  داشت؟ب-او بعدازمرگ پدر درکجا بسر می برد؟ج- مرگ کریم خان چه فرصتی رادر اختیار او نهاد؟

8- نزاع بازماندگان کریم خان با یکدیگر چه فرصتی رادراختیار آقا محمد خان فراهم آورد؟

9- چه عاملی فرصت رابرای آقا محمد خان فراهم آورد تانواحی شمالی ومرکزی ایران را تصرف کند؟وتهران را به عنوان مرکز فرمانروایی خود برگزیند؟

10- آقا محمد خان بعد از پیروزی وسرکوب چه کسانی ودر کجا تاج گذاری کرد؟

11- بهانه وهدف اصلی آقامحمدخان از رفتن به مشهد بعد از تاج گذاری چه بود؟

12- آقا محمد خان در جریان لشکرکشی به کدام منطقه به قتل رسید؟وعلت این لشکرکشی  چه بود؟

13- تلاش وتکاپوهای بی وقفه ی آقا محمدخان درچه زمینه هایی قابل تمجید است؟

14- کدام ویژگی وعملکردهای آقامحمدخان سبب شده است که در تاریخ ایران ازاوبه نیکی یاد نشود؟

15- بعدازمرگ آقامحمد خان برادرزاده ی وی به کمک چه کسانی و به چه نامی تاج گذاری کرد؟

16- سال های نخست پادشاهی فتحعلی شاه صرف چه مسائلی شد؟

17- چه عواملی سبب شد تا دومین شاه قاجار درمقابل دشمنان خارجی وحفظ قلمرو ایران ناکام باشد؟ یا(چرا فتحعلی شاه درمقابل دخالت بیگانگان عاجز ماند؟)

18- تغییر اوضاع جهانی وتشدید تکاپوهای استعماری سبب شد تا دومین شاه قاجار درمقابله با...............و...................ناکام باشد.

19- کدام ویژگی ها واقدامات فتحعلی شاه موجب شده است که قضاوت عمومی نسبت به او با نوعی احساس تنفر همراه باشدومنابع وتحقیقات تاریخی ازدوران سلطنت اوبه تلخی یاد کنند؟

20- چرا فتحعلی شاه درایت لازم برای بهره گیری ازتوان ملی درمقابله با تهاجم دشمنان خارجی را نداشت؟

21- فتحعلی شاه درزمان حیات خویش چه کسی را به عنوان ولیعهد خود معرفی کرد؟وچه عاملی باعث شدفرزند این ولیعهد به مقام ولیعهدی وبعد پادشاهی برسد؟

22- بعد از مرگ فتحعلی شاه :الف- چه کسی برمسند پادشاهی تکیه زد؟ب- باکمک چه کسی به پادشاهی رسید؟ج- چه کسی را به مقام صدارت در ابتدا منصوب کرد؟

23- دو مورد از اقدامات قائم مقام فراهانی درزمان صدراتش راذکرکنید؟وعلت برکناری وقتل وی را بنویسید؟(پرسش 3کتاب )

24- محمد شاه قاجار رابه چه دلایلی در تاریخ ایران نکوهش کرده اند؟

25- محمد شاه به چه جهت دخالت چندانی درامور حکومتی نمی کرد؟وبیشتر اوقات خود را چگونه می گذراند؟

26- ولیعهد محمد شاه چه نام داشت ؟وبعداز مرگ محمدشاه به  حمایت چه کسی بر تخت سلطنت نشست؟

27- اولین صدر اعظم ناصرالدین شاه چه کسی بودوملقب به چه نامی شد؟واصلاحات اورا ذکر کنید؟

28- چرا اصلاحات مورد نظر امیر کبیر به سرانجام مطلوب نرسید؟وسرانجام وی چه شد؟

29- ناصرالدین شاه دردوران پادشاهی خود طی ........................به اروپا ازچندین کشوردیدن کردوتحت تأثیر............................قرار گرفت.

30- چرااصلاحاتی که دردوران پادشاهی ناصرالدین شاه آغاز شد نتایج چندان مؤثرومفیدی برای ایران نداشت؟

31- الف -  دردوران سلطنت ناصرالدین شاه قدرت های استعماری درایران چه می کردند؟ب-دلایل واگذاری امتیازات اقتصادی به بیگانگان درزمان ناصرالدین شاه چه بود؟

32-  ناصر الدین شاه در سالهای پایانی سلطنت اوقات خود را چگونه گذراند؟وسرانجام وی چه شد؟

33- کدام عملکرد های ناصرالدین شاه ازاوچهره ی نامطلوبی درتاریخ ایران ترسیم کرده است؟

34- نظام سیاسی ایران تا قبل از انقلاب مشروطیت به چه صورت...............................بود.

35- در نظام سیاسی ایران قبل از مشروطیت(سلطنت استبدادی)شاه به عنوان بالاترین مقام چه اختیاراتی داشت؟

36- چرا شاهان قاجار همیشه نمی توانستند از قدرت استبدادی خود استفاده کنند؟

37- از زمان پادشاهی ......................حکمرانی ایالات وولایات ایران به ...........................قاجار سپرده می شد.

38-چرا ایالت آذربایجان به مرکزیت تبریز در دوره ی قاجار از اهمیت ویژه ای برخوردار بود؟

ادامه ی سوالات درس14 و15 تاریخ ایران وجهان 2

39- پیامد مطلوب استقرار شاهزادگان درنواحی مختلف ایران چه بود؟

40- پیامدهای سیاسی واجتماعی نامطلوب استقرار شاهزادگان در نواحی مختلف ایران چه بود؟

41- درنظام حکومتی قاجار بعد ازشاه چه مقامی قرار داشت؟وبه او در چه اموری اجازه داده می شد؟یا(جایگاه صدر اعظم را در دیوانسالاری عصر قاجارشرح دهید؟)

42-  صدر اعظم در دوره ی قاجار امنیت......................و........................ نداشت وبه یک اشاره ......................موقعیت او دگرگون می شد.

43- بعد از صدر اعظم چه مقامی در دوره ی قاجار قرار داشت؟او چه وظیفه ای داشت ؟

44- درارتباط با مقام های زیر در عصر قاجاریه توضیح دهید؟

الف- وزیر جنگ                  ب- مستوفی الممالک                                      ج- منشی الممالک

45- تشکیلات اداری حکومت قاجار در اوایل آن بسیار...................بود.وبه تدریج نظام دیوان سالاری قاجار تحت تأثیر.........................توسعه یافت.

46- بعد از توسعه ی دیوان سالاری قاجار تحت تأثیر فرهنگ وتمدن اروپایی چه وزارت خانه هایی ایجاد شد همگی تحت نظارت چه مقامی قرار داشتند؟

47- دردوره ی قاجار چه نظام های قضایی وجود داشت؟ نام برده توضیح دهید؟

48- الف- چه کسی درنظام قضایی عصر قاجار اصلاحاتی بوجود آورد؟ب- چه وزارت خانه ای تأسیس شد؟ج- پیامد آن چه بود؟

49- وظایف مقام کلانتر در عصر قاجار را بنویسید؟

50- درزمان ناصر الدین شاه مقام کلانتر چه تغییری یافت؟

سوالات درس 15 تارخ ایران وجهان 2

1- همزمان با تشکیل دولت قاجار کدام حکومت ها برای تسلط بر ایران ودیگر کشورها با هم رقابت می کردند؟ این رقابتها درچه زمینه هایی بود؟

2- چرا شاهان قاجار اسیر مکر ومهارت سیاستمداران بیگانه شدند؟

3- شاهان قاجار چگونه غرور ملی ایرانیان را جریحه دار کردند؟

4- انگلستان در دوره ی قاجار چه اهدافی را دنبال می کرد؟

5- انگلستان برای نفوذ به دربار ایران از چه سفیرانی بهره می برد؟

6- نام سه سفیری که انگلستان به ایران فرستاد که موفق به جلب نظر دربار وبستن قرارداد با ایران بودند را ذکر کنید؟

7- .......................سفیر انگلستان بود که ........................به ایران آمدوبه ............................تسلط داشت بادادن هدایای زیادی به .........................و................................

حکومت قاجار نظر مساعدی آنان را جلب کرد.

8- قرار دادمجمل توسط چه کسی وبا کدام پادشاه قاجار منعقد شد؟

9- دو اقدام سر گوراوزلی سفیر انگلستان درایران را بنویسید؟

10- مهم ترین تعهدات ایران وانگلستان درقرارداد مفصل کدامند؟

11- نقش وتأثیر انگلستان رادر جریان دوره دوم جنگ های ایران وروسیه را بنویسید؟

12- دولت انگلستان در اواخر دوران سلطنت فتحعلی شاه برخلاف تعهدات خود درقراردادهای مفصل وتهران در صدد چه امری برآمد؟

13- الف- هدف انگلستان از جدا کردن افغانستان وبخشی از سیستان وبلوچستان ازایران چه بود؟ ب – برای رسیدن به این منظور دست به چه اقداماتی زد؟

14- عباس میرزا فرزند خود........................رامأمور تسخیر هرات کرداما....................کار فتح هرات نا تمام باقی ماند.

15- چگونگی محاصره ی هرات توسط محمد شاه قاجار وسرانجام آن را بنویسید؟

16- شهر هرات چگونه از ایران جدا شد؟

17- دولت انگلستان به چه منظوری ژنرال گلد اسمیت را در دوره ی ناصرالدین شاه روانه ایران کرد؟

18- ژنرال گلداسمیت به عنوان حکم بلوچستان وسیستان راچگونه تقسیم کرد؟

19- با موافقت ناصرالدین شاه....................به عنوان حکم تعیین شدوبلوچستان وسیستان به دوقسمت...........................و..................تقسیم کرد.

20-انگلستان بحرین راچگونه از ایران جدا کرد؟

21- چه عاملی باعث کاهش نفوذ انگلستان دردوره ی ناصرالدین شاه درایران شد؟

22- چرا میرزا حسین خان سپهسالار معتقد به همکاری با انگلستان بود؟پیامد این کار او برای ایران چه بود؟

23- مهم ترین امتیازی که دردوران صدارت میرزا حسین خان سپهسالار به انگلستان داده شد چه بود؟

24-به موجب قرارداد رویتر چه امتیازاتی به رویتر داده شد؟

25- ناصرالذین شاه درسفر سوم خود به اروپا چه امتیازاتی را به چه کسی واگذار کرد؟

26-الف- حکومت روسیه در زمان پطر کبیرچه سیاستی را درپیش گرفت؟ب- هدف از این سیاست روسیه چه بود؟ ج- یکی از اهدافی که توسط پطر طراحی شده بودودر صدر برنامه های توسعه طلبانه فرمانروایان روس قرار گرفت چه بود؟   

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هشتم دی 1391ساعت 23:40  توسط مدرسه فارابی | 

نام نام خانوادگی:                   شماره کلاس:                  درس تاریخ ایران وجهان (1)                                                   درس7و8و9

1-مردم کرت ازتمدن کدام اقوام تأثیرپذیرفتند؟چرا؟1

 

 

2- علت ونتیجه ی جنگ های پلوپونز رابنویسید.1

 

 

 

 

3- کدام اقدام مقدمه تقسیم روم به دوقسمت غربی وشرقی گردید؟1

 

 

 

4- وظایف مغ ها دردوره اشکانی رابنویسید.1

 

 

 

5-یکی ازمهمترین مسائل موردمنازعه ایران وروم درعصراشکانی چیست وچرا؟1

 

 

 

6-جنگ حران ونتیجه آن رابنویسید.1

 

 

 

7-همزمان بابه قدرت رسیدن قباداوضاع ایران چگونه بود؟1

 

 

 

8-مالیات ها درعصرساسانی ازچه کسانی گرفته می شد؟5/0

9-خنیاگران چه کسانی بودند؟5/0

 

 

10- یک نمونه ازآثاردوره ی ساسانی که دردوره های اسلامی نیزبه حیات خودادامه دادراذکرکنید؟5/0

 

11- یک موردازعقایدصابئین رابنویسید.5/0

 

12- آتشکده آذرفرنبغ درکدام شهرقرارداشت ومخصوص چه کسانی بود؟5/0

 

13-یک موردازاقدامات شاپوردوم(سومین پادشاه قدرتمند ساسانی)رابنویسید.5/0

 

 

 

 

                                                                                                                                               موفق باشید

                                                                                                                                                          

سوالات تستی

1- رهبری کدام یک ازجنگ های رومیان وکارتاژی ها راهانیبال سردارمعروف برعهده

داشت؟

الف- ماراتن         ب- پونیک            ج- پلوپونز              د-حران

2-مهم ترین حادثه درتاریخ وفرهنگ روم باستان وقلمرو بسیاروسیع آن کدام است؟

الف- پیدایش مسیحیت           ب-حملات مداوم اقوام بیابانگر            ج- شورش بردگان                      د-شکست رومیان درجنگ حران

3-کدام امپراتور روم شرقی بیزانتیوم رابه پایتختی برگزید؟

الف-سزار                            ب-کراسوس                                  ج-ژوستی نین                           د-کنستانتین

4-کدام پادشاه اشکانی درتثبیت قدرت این سلسله بعداز بیرون راندن سلوکیان نقش عمده ای داشت؟

الف- ارد       ب- تیرداد         ج-مهرداد             د- اشک

5- دراوایل دوره ی اشکانی کدام آیین درایران رواج داشت؟

الف- میترائیسم      ب-مانی         ج-زردشت           د-مزدک

6- مسیحیان درزمان کدام پادشاه دردربار نفوذیافتند؟

الف-هرمز                           ب-شاپوراول                                  ج- خسرو پرویز                           د-خسرو انوشیروان

7-کدام پادشاه ساسانی باشکست دادن هپتال ها به حکومت آنان درشرق مرزهای

ایران خاتمه دادومزدک دردوره ی سلطنت چه کسی ظهور کرد؟

الف- بهرام گور- قباد   ب- انوشیروان- قباد     ج- انوشیروان-خسرو پرویز               

د- بهرام گور- خسرو پرویز

8- کدام پادشاه ساسانی عده ای رابرای کسب علم به هندفرستاد؟

الف-خسرو پرویز                  ب-اردشیر دوم                               ج- انوشیروان                                د - شاپور

9-کدام ناحیه ی ایران دردوره ساسانی موردتهاجم اقوام بیابانگردهپتال ها قرارگرفت؟

الف- سیستان                     ب- خراسان                                    ج - تیسفون                                  د- ارمنستان

10- آتشکده ی مهم سرزمین خراسان درزمان ساسانیان چه نام داشت؟

الف-آذربرزین مهر   ب-آذرگشنسب          ج-آذرفرنبغ                     د- ارژنگ مهر

11-اردشیربابکان چه چیزی راعامل آشفتگی اوضاع ایران می دانست؟

الف- حکومت ملوک الطوایفی ب- رواج ادیان وآیین های مختلف ج- کوچک شدن مرزهای ایران 

د- غلبه ی رومیان برارمنستان

12-مهمترین عامل بوجودآمدن جنگ های پونیک بین رومیان وکارتاژی ها کدام است؟

الف- توسعه ی فتوحات رومی ها       ب- حمله رومیان به مصر                 ج- سقوط امپراتوری بیزانس               د-گسترش آیین مسیحیت در اروپا

13- کدام عامل تأثیرچشمگیری درسرنوشت مردم یونان داشته است؟

الف- وضعیت جغرافیایی یونان        ب- شبکه عظیم راهداری                ج- نفوذتمدن کرت                         د- علاقه به بحث های فلسفی

14-کدام یک ازمواردزیرازجمله علل به وجودآمدن دولت-شهرهای متعدددریونان نمی باشد؟

الف- وجودکوهستان های زیاد         ب-وجودجزایرپراکنده                   ج-وجودتعصبات قبیله ای                   د- وجودمشترکات فرهنگی

15- پریکلس حاکم کدام دولت-شهر دریونان بود؟

الف- اسپارت                               ب- تبس                                   ج- آتن                                         د- المپیا

16- پس ازپیروزی اسپارت برآتن کدام دولت-شهر توانست اسپارت رامغلوب خود کند؟

الف- تبس                                  ب- آتن                                    ج- کرت                                          د-المپیا

17- کدام دولت قدرتمند اروپایی با پیشروی درآسیای صغیردولت سلوکی حاکم دراین ناحیه راازمیان برد؟

الف- اسپانیا                                ب- روم                                      ج- روسیه                                      د- یونان

18- کدام آیین مذهبی به وسیله ی اقوام کوشانی درمرزهای شرقی ایران دردوره ی اشکانیان گسترش یافت؟

الف- بودایی                                ب- مانوی                                    ج- مزدکی                                     د- مسیحیت

19- شهرهای عصرسلوکی ودوره ی اشکانی به ترتیب به چه شکلی ساخته می شد؟

الف- دایره وار- شطرنجی  ب- هردوشطرنجی  ج- شطرنجی- دایره وار                     

د-  هردودایره وار 

20-اعضای مجلس مهستان درزمان اشکانیان متشکل ازکدام یک از اعضای زیر نبودند؟

الف- دبیران                                ب- مغ ها                                      ج- شاهزادگان                                د- حکمان مناطق

 

 

 

 

نام نام خانوادگی:                   شماره کلاس:                  درس تاریخ ایران وجهان (1)                                                   درس7و8و9

1- علت ونتیجه ی جنگ های پلوپونزرابنویسید.1

 

 

 

2- علل پیشرفت علم وفلسفه دریونان باستان جه بود؟(ذکریک مورد)1

 

 

 

3- الف- رومی ها ابتدا درکجامی زیستند؟ب- نوع حکومت آنان چه بود؟1

 

 

4- حقوق رومی های اصیل درجامعه ی روم را بنویسید.1

 

 

5- جنگ حران ونتیجه ی آن رابنویسید.1

 

 

 

6-چرا مورخان حکومت اشکانی راملوک الطوایف نامیده اند؟1

 

 

 

7-همزمان بابه قدرت رسیدن قباداوضاع ایران چگونه بود؟1

 

 

 

8- مالیات ها درعصرساسانی ازچه کسانی گرفته می شد؟5/0

9-خنیاگران چه کسانی بودند؟5/0

 

 

10- یک نمونه ازآثاردوره ی ساسانی که دردوره های اسلامی نیزبه حیات خودادامه

دادراذکرکنید؟5/0

 

11- یک موردازعقایدصابئین رابنویسید.5/0

 

12- آتشکده آذرفرنبغ درکدام شهرقرارداشت ومخصوص چه کسانی بود؟5/0

 

13- یک موردازاقدامات شاپوردوم(سومین پادشاه قدرتمند ساسانی)رابنویسید.5/0           

 

 

 

 

                                                                                                                                                            موفق باشید

 

نام نام خانوادگی:                   شماره کلاس:                  درس تاریخ ایران وجهان (1)                                                   درس7و8و9

1- تقش راه ها درمبادلات تجاری وفرهنگی ایران وروم رابنویسید.1

 

 

 

2- به چه دلیل دریونان مجسمه سازی رشدورونق به سزایی یافت وبرای چه کسانی

مجسمه می ساختند؟1

 

 

3- علت ونتیجه ی جنگ های پلوپونزرابنویسید.1

 

 

 

4- اختیارات مجلس مهستان دردوره ی اشکانی چه بود؟1

 

 

5- منشأ خط پهلوی اشکانی خط ....................................بودکه توسط

..................................... نگاشته میشد؟5/0

6- آثار(نقاشی)دوره اشکانی درکدام شهرها ومناطق به دست آمده است؟5/0

7-همزمان بابه قدرت رسیدن قباداوضاع ایران چگونه بود؟1

 

 

 

8- مالیات ها درعصرساسانی ازچه کسانی گرفته می شد؟5/0

9-خنیاگران چه کسانی بودند؟5/0

 

 

10- یک نمونه ازآثاردوره ی ساسانی که دردوره های اسلامی نیزبه حیات خودادامه

 دادراذکرکنید؟5/0

 

11- یک موردازعقایدصابئین رابنویسید.5/0

 

12- آتشکده آذرفرنبغ درکدام شهرقرارداشت ومخصوص چه کسانی بود؟5/0

 

13- یک موردازاقدامات شاپوردوم(سومین پادشاه قدرتمند ساسانی)رابنویسید.5/0           

 

 

 

 

                                                                                                                                                           

 

 

 

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      موفق باشید

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هشتم دی 1391ساعت 23:39  توسط مدرسه فارابی | 

نام نام خانوادگی:                                شماره کلاس:                                             تاریخ ایران وجهان2                  درس7و8و9و10

1- انگلستان مقامات عالیه راباچه عنوانی به هند می فرستاد؟ آنان چه مأموریتی داشتند؟75/0

 

2- قیام مسلمانان هندعلیه استعمارگران انگلستان به رهبری چه کسانی بود؟5/0

3- چه دلایلی باعث شددولت چین فرمان ممنوعیت خریدوفروش تریاک راصادر کند؟75/0

 

 

4-دوموردازاقدامات موتسوهیتورابنویسید.1

 

 

5- چراهمیشه روسها برسرتصاحب منطقه شبه جزیره بالکان بادولت عثمانی درحال جنگ بودند؟5/0

 

 

6- علل مهم  شکست آلمان از متفقین درجنگ جهانی اول را بنویسید..1

 

 

7- هدف ازتشکیل جامعه ی ملل چه بود؟5/0

8-کدام حادثه منجربه شروع جنگ جها نی اول شد؟1

 

9-درکنفرانس مونیخ ایتالیا وفرانسه وانگلستان برسرچه مسئله ای باهم توافق کردند5/0

 

10- درخاورمیانه ی عربی کشورعراق درفاصله ی بین دوجنگ جهانی چه وضعیتی یافت؟

 

 

11- شعاروهدف هیتلر چه بود؟5/0

12-چرا هیتلر بعدازتصرف یوگسلاوی درجنگ جهانی دوم رومانی رانیزبه چنگ آورد؟5/0

13- درجنگ جهانی دوم استالین برای حفظ شوروی به چه شیوه ای متوسل شد

 

 

14-یکی از آثارونتایج جنگ جهانی دوم رابنویسید؟5/0

 

 

ادامه سوالات تستی

19-درخواست استالین ازدولت های غربی درجنگ دوم جهانی برای کاهش فشار ارتش آلمان درجبهه های جنگ..........................................بود.

الف- انهدام خط دفاعی آلمان                                                           ب-  پیاده شدن نیروهای متفقین درنرماندی

ج- ممانعت ازمحاصره ی دریایی شوروی به وسیله ی آلمان                        د- ارسال کمک های نظامی بیش تر ازطریق ایران به شوروی

20-کدام عامل سبب شدتاآمریکا علیه دولت های محورواردجنگ جهانی دوم شود؟

الف- شکست آلمان درشوروی وفرصت طلبی آمریکا ازاین حادثه برای تثبیت موقعیت خوددرقاره ی اروپا

ب- پیروزی متفقین درجبهه ی نرماندی ودرهم شکستن خطوط دفاعی آلمان درفرانسه

ج-تقاضای کشورهای اروپایی ازجمله فرانسه ونروژ برای شرکت آمریکادرجنگ علیه متفقین

د- حمله نیرو های آلمان به کشتی های آمریکایی وحمله ی ژاپنی ها به ناوگان آمریکادربندرپرل هاربور

 

 

سوالات تستی تاریخ ایران وجهان 2

1-قیام باکسرها درچه کشوری رخ دادوباچه هدفی؟

الف- ژاپن- مبارزه بافساد               ب- هند-کسب آزادی                   ج- فیلیپین- استقلال طلبی                 د- چین- مبارزه بااستعمارگران

2-خاندان منچودرچه کشوری حکومت می کردند؟

الف- هند                                 ب- مغولستان                              ج- چین                                        د- ژاپن

3- پس ازجنگ جهانی اول قراردادی به نام لوزان منعقدگردید نتیجه ی این قرارداد چه بود؟

الف- مستقل شدن مستعمرات عثمانی                                                                  ب- تقسیم شدن متصرفات آلمان بین متفقین

ج- شکل گرفتن ترکیه ی جدید                                                                          د- تقسیم شدن آلمان به دو قسمت شرقی وغربی

4- کدام بحران درفاصله ی بین دوجنگ جهانی درقاره ی آفریقا سبب تضعیف جامعه ی ملل دربین کشورهای جهان گردید؟

الف- لشکرکشی فرانسه به الجزایر                                                                    ب- قیام عمرمختارعلیه ایتالیادرلیبی

ج- لشکرکشی موسولینی به حبشه                                                                     د- تصاحب کنگو به وسیله ی کشور بلژیک

5- شوراهای کارگران وکشاورزان درزمان لنین در روسیه به چه نامی نامیده می شدند؟

الف- کالخوز                           ب- ساویت                                   ج- سالخوز                                   د- نپ

6-درکدام کشوراروپایی با برگزاری رفراندوم درسال1938میلادی سپاهیان هیتلر این کشور را اشغال کردند؟

الف- لهستان                          ب- فرانسه                                  ج-اتریش                                       د- چک اسلواکی

7- بابسته شدن کدام معاهده متفقین دولت عثمانی رااز کلیه مستعمراتش به خصوص درکشورهای عربی محروم کردند؟

الف- ورسای                         ب-لوزان                                     ج-مونیخ                                       د- پوتسدام

8-پس ازکدام واقعه درچین استعمارگران انگلیسی حق کاپیتولاسیون برای خودقائل شد؟

الف- جنگ اول تریاک              ب-جنگ دوم تریاک                         ج- شورش تای پینگ                      د-قیام باکسرها

9- شورش بزرگ سپاهیان علیه استعمارانگلیس درهند این کشورراوادار به چه اقدامی درمورد مردم سرزمین هندنمود؟

الف- تبعیدروشنفکران             ب- تغییرسیاست خود در هند              ج- رسمیت دادن زبان هندی               د- سرکوب شدید قیام کنندگان

10-کدام عامل سبب درگرفتن جنگ میان ژاپن وروسیه درسال1904میلادی شد؟

الف- پیشروی دوکشوردرخاک چین                                                               ب- تصرف جزایراطراف اقیانوس آرام ازسوی روسیه

ج- حمله ژاپن به بنادرروسیه                                                                        د- کشتارمسیحیان درژاپن

11- عصرمیجی به چه دورانی اطلاق می شود؟

الف- دوران حکومت شوگونی درژاپن که منجر به شکست این کشوردرجنگ جهانی اول شد.   ب-دورانی که ژاپن تجارت با چین درشرق دورراتوسعه داد

ج- دورانی که ژاپن به سرعت راه پیشرفت وترقی راطی کرد                                          .د -دورانی که ژاپن تجارت با چین درشرق دورراتوسعه داد

.12-درجریان انقلاب ضدسلطنتی واستعفای تزارروسیه لنین برای مبارزه باضدانقلاب داخلی به کدام اقدام دست زد؟

الف- تأییدحکومت جنگل                        ب-  ترک مخاصمه ی جنگ                         ج- صلح باژاپن                 د- .صلح با آلمان

13- باکدام اقدام آلمان زمینه ی دوره ی صلح مسلح بین این کشوروفرانسه آغازگردید؟

الف- اتحاد با اتریش                      ب- اشغال آلزاس ولرن                          ج-  پیمان صلح باروسیه                 د- لغو معاهده ی ورسای

14-چرادرجنگ جهانی اول ایتالیا به متفقین یا اتفاق مثلث پیوست؟

الف- برای رفع نگرانی ازجانب عثمانی                                                                 ب- به دلیل اختلافات با اتریش

ج- به دلیل پیروزی های گسترده ی نیرو های اتفاق مثلث                                        د- برای دفع حمله ی آلمان به این کشور

15-پس ازکدام کنفرانس کشور آلمان بارهبری آدلف هیتلرتمام خاک چک اسلواکی رااشغال کرد؟

الف-  برلین                                  ب- پوتسدام                                    ج- یالتا                                     د- مونیخ

16-مزارع کشاورزی اشتراکی درشوروی چه نام داشت وتوسط چه کسی تشکیل شد؟

الف- کالخوز-لنین                        ب- ساویت- استالین                             ج- کالخوز- استالین                    د- ساویت- لنین 

17- بهانه ی ژاپن برای لشکرکشی به منچوری در نیمه ی اول قرن بیستم چه بودورئیس جمهور چین در آن زمان چه کسی بود؟

الف- دست اندازی چین به خاک ژاپن- چیان کای شک                                        ب- پیدا کردن فضای حیاتی- چیان کای شک

ج- پیدا کردن فضای حیاتی- مائوتسه                                                               د-دست اندازی چین به خاک ژاپن- مائوتسه

18- مارشال فرانکودرنزاع های سیاسی اسپانیا جزء کدام دسته بودوازجانب کدام دولت ها موردحمایت وپشتیبانی قرار گرفت؟

الف- سلطنت طلبان- ایتالیاوآلمان                                                                                 ب- جمهوری خواهان- ایتالیاوآلمان                                                                                                    ج- جمهوری خواهان- شوروی وفرانسه                                                                           د-سلطنت طلبان- شوروی وفرانسه

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هشتم دی 1391ساعت 23:33  توسط مدرسه فارابی | 

نام نام خانوادگی:                                شماره کلاس:                                             تاریخ ایران وجهان2                  درس7و8و9و10

1- انگلستان مقامات عالیه راباچه عنوانی به هند می فرستاد؟ آنان چه مأموریتی داشتند؟75/0

 

2- قیام مسلمانان هندعلیه استعمارگران انگلستان به رهبری چه کسانی بود؟5/0

3- چه دلایلی باعث شددولت چین فرمان ممنوعیت خریدوفروش تریاک راصادر کند؟75/0

 

 

4-دوموردازاقدامات موتسوهیتورابنویسید.1

 

 

5- چراهمیشه روسها برسرتصاحب منطقه شبه جزیره بالکان بادولت عثمانی درحال جنگ بودند؟5/0

 

 

6- علل مهم  شکست آلمان از متفقین درجنگ جهانی اول را بنویسید..1

 

 

7- هدف ازتشکیل جامعه ی ملل چه بود؟5/0

8-کدام حادثه منجربه شروع جنگ جها نی اول شد؟1

 

9-درکنفرانس مونیخ ایتالیا وفرانسه وانگلستان برسرچه مسئله ای باهم توافق کردند5/0

 

10- درخاورمیانه ی عربی کشورعراق درفاصله ی بین دوجنگ جهانی چه وضعیتی یافت؟

 

 

11- شعاروهدف هیتلر چه بود؟5/0

12-چرا هیتلر بعدازتصرف یوگسلاوی درجنگ جهانی دوم رومانی رانیزبه چنگ آورد؟5/0

13- درجنگ جهانی دوم استالین برای حفظ شوروی به چه شیوه ای متوسل شد

 

 

14-یکی از آثارونتایج جنگ جهانی دوم رابنویسید؟5/0

 

 

ادامه سوالات تستی

19-درخواست استالین ازدولت های غربی درجنگ دوم جهانی برای کاهش فشار ارتش آلمان درجبهه های جنگ..........................................بود.

الف- انهدام خط دفاعی آلمان                                                           ب-  پیاده شدن نیروهای متفقین درنرماندی

ج- ممانعت ازمحاصره ی دریایی شوروی به وسیله ی آلمان                        د- ارسال کمک های نظامی بیش تر ازطریق ایران به شوروی

20-کدام عامل سبب شدتاآمریکا علیه دولت های محورواردجنگ جهانی دوم شود؟

الف- شکست آلمان درشوروی وفرصت طلبی آمریکا ازاین حادثه برای تثبیت موقعیت خوددرقاره ی اروپا

ب- پیروزی متفقین درجبهه ی نرماندی ودرهم شکستن خطوط دفاعی آلمان درفرانسه

ج-تقاضای کشورهای اروپایی ازجمله فرانسه ونروژ برای شرکت آمریکادرجنگ علیه متفقین

د- حمله نیرو های آلمان به کشتی های آمریکایی وحمله ی ژاپنی ها به ناوگان آمریکادربندرپرل هاربور

 

 

سوالات تستی تاریخ ایران وجهان 2

1-قیام باکسرها درچه کشوری رخ دادوباچه هدفی؟

الف- ژاپن- مبارزه بافساد               ب- هند-کسب آزادی                   ج- فیلیپین- استقلال طلبی                 د- چین- مبارزه بااستعمارگران

2-خاندان منچودرچه کشوری حکومت می کردند؟

الف- هند                                 ب- مغولستان                              ج- چین                                        د- ژاپن

3- پس ازجنگ جهانی اول قراردادی به نام لوزان منعقدگردید نتیجه ی این قرارداد چه بود؟

الف- مستقل شدن مستعمرات عثمانی                                                                  ب- تقسیم شدن متصرفات آلمان بین متفقین

ج- شکل گرفتن ترکیه ی جدید                                                                          د- تقسیم شدن آلمان به دو قسمت شرقی وغربی

4- کدام بحران درفاصله ی بین دوجنگ جهانی درقاره ی آفریقا سبب تضعیف جامعه ی ملل دربین کشورهای جهان گردید؟

الف- لشکرکشی فرانسه به الجزایر                                                                    ب- قیام عمرمختارعلیه ایتالیادرلیبی

ج- لشکرکشی موسولینی به حبشه                                                                     د- تصاحب کنگو به وسیله ی کشور بلژیک

5- شوراهای کارگران وکشاورزان درزمان لنین در روسیه به چه نامی نامیده می شدند؟

الف- کالخوز                           ب- ساویت                                   ج- سالخوز                                   د- نپ

6-درکدام کشوراروپایی با برگزاری رفراندوم درسال1938میلادی سپاهیان هیتلر این کشور را اشغال کردند؟

الف- لهستان                          ب- فرانسه                                  ج-اتریش                                       د- چک اسلواکی

7- بابسته شدن کدام معاهده متفقین دولت عثمانی رااز کلیه مستعمراتش به خصوص درکشورهای عربی محروم کردند؟

الف- ورسای                         ب-لوزان                                     ج-مونیخ                                       د- پوتسدام

8-پس ازکدام واقعه درچین استعمارگران انگلیسی حق کاپیتولاسیون برای خودقائل شد؟

الف- جنگ اول تریاک              ب-جنگ دوم تریاک                         ج- شورش تای پینگ                      د-قیام باکسرها

9- شورش بزرگ سپاهیان علیه استعمارانگلیس درهند این کشورراوادار به چه اقدامی درمورد مردم سرزمین هندنمود؟

الف- تبعیدروشنفکران             ب- تغییرسیاست خود در هند              ج- رسمیت دادن زبان هندی               د- سرکوب شدید قیام کنندگان

10-کدام عامل سبب درگرفتن جنگ میان ژاپن وروسیه درسال1904میلادی شد؟

الف- پیشروی دوکشوردرخاک چین                                                               ب- تصرف جزایراطراف اقیانوس آرام ازسوی روسیه

ج- حمله ژاپن به بنادرروسیه                                                                        د- کشتارمسیحیان درژاپن

11- عصرمیجی به چه دورانی اطلاق می شود؟

الف- دوران حکومت شوگونی درژاپن که منجر به شکست این کشوردرجنگ جهانی اول شد.   ب-دورانی که ژاپن تجارت با چین درشرق دورراتوسعه داد

ج- دورانی که ژاپن به سرعت راه پیشرفت وترقی راطی کرد                                          .د -دورانی که ژاپن تجارت با چین درشرق دورراتوسعه داد

.12-درجریان انقلاب ضدسلطنتی واستعفای تزارروسیه لنین برای مبارزه باضدانقلاب داخلی به کدام اقدام دست زد؟

الف- تأییدحکومت جنگل                        ب-  ترک مخاصمه ی جنگ                         ج- صلح باژاپن                 د- .صلح با آلمان

13- باکدام اقدام آلمان زمینه ی دوره ی صلح مسلح بین این کشوروفرانسه آغازگردید؟

الف- اتحاد با اتریش                      ب- اشغال آلزاس ولرن                          ج-  پیمان صلح باروسیه                 د- لغو معاهده ی ورسای

14-چرادرجنگ جهانی اول ایتالیا به متفقین یا اتفاق مثلث پیوست؟

الف- برای رفع نگرانی ازجانب عثمانی                                                                 ب- به دلیل اختلافات با اتریش

ج- به دلیل پیروزی های گسترده ی نیرو های اتفاق مثلث                                        د- برای دفع حمله ی آلمان به این کشور

15-پس ازکدام کنفرانس کشور آلمان بارهبری آدلف هیتلرتمام خاک چک اسلواکی رااشغال کرد؟

الف-  برلین                                  ب- پوتسدام                                    ج- یالتا                                     د- مونیخ

16-مزارع کشاورزی اشتراکی درشوروی چه نام داشت وتوسط چه کسی تشکیل شد؟

الف- کالخوز-لنین                        ب- ساویت- استالین                             ج- کالخوز- استالین                    د- ساویت- لنین 

17- بهانه ی ژاپن برای لشکرکشی به منچوری در نیمه ی اول قرن بیستم چه بودورئیس جمهور چین در آن زمان چه کسی بود؟

الف- دست اندازی چین به خاک ژاپن- چیان کای شک                                        ب- پیدا کردن فضای حیاتی- چیان کای شک

ج- پیدا کردن فضای حیاتی- مائوتسه                                                               د-دست اندازی چین به خاک ژاپن- مائوتسه

18- مارشال فرانکودرنزاع های سیاسی اسپانیا جزء کدام دسته بودوازجانب کدام دولت ها موردحمایت وپشتیبانی قرار گرفت؟

الف- سلطنت طلبان- ایتالیاوآلمان                                                                                 ب- جمهوری خواهان- ایتالیاوآلمان                                                                                                    ج- جمهوری خواهان- شوروی وفرانسه                                                                           د-سلطنت طلبان- شوروی وفرانسه

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هشتم دی 1391ساعت 23:33  توسط مدرسه فارابی | 

نام:  

اداره آموزش وپرورش بهارستان 2

امتحانات غیرحضوری دبیرستان فارابی

سالتحصیلی92-91

محل مهر

نمره به عدد

نام خانوادگی:

نمره به حروف

دبیر: گلابی

درس: تاریخ معاصر

تاریخ امتحان:     /10/1391

پایه ورشته: سوم تجربی

کلاس:

مدت امتحان: 80 دقیقه

امضاء

تذکر: دانش آموزان عزیزقبل ازپاسخ دادن به سوالات اطلاعات خواسته شده سربرگ راتکمیل نمایید.

هنگام پاسخ دادن به سوالات حتما ازخودکارآبی ویامشکی استفاده شود.

1- امیرکبیردردوره ی صدارت خودچه اصلاحات واقداماتی انجام داد؟(ذکر دو مورد)1

 

 

2- درهنگام مهاجرت کبری چه خواسته هایی مطرح شد؟(ذکر دومورد)1

 

 

3- چرانیروهای بیگانه درجنگ جهانی اول علیرغم اعلام سیاست بی طرف ایران

کشورمارااشغال کردند؟5/0

 

4- سید ضیاء الدین طباطبایی پس ازکودتای سوم اسفند1299به چه اقداماتی دست زد؟1

 

 

 

5- رضا شاه پیش از رسیدن به سلطنت برای تظاهربه دینداری چه اعمالی انجام داد؟(ذکریک مورد)5/0

 

 

6- حسین علاء دردوره ی نخست وزیری خودچه اقداماتی انجام داد؟1

 

 

 

7- پیامدهای کودتای 28 مرداد برای ملت ایران چه بود؟1

 

 

8- تأسیس ساواک از چه جنبه هایی برای آمریکا اهمیت داشت؟1

 

 

9- علی امینی در دوره ی نخست وزیری خود چه اقداماتی انجام داد؟(ذکر یک مورد)1

 

 

 

10- دردوره ی نخست وزیری علم چه تغییری درشرایط انتخابات ا نجمن های ایالتی

و ولایتی ایجاد شد؟1

 

 

 

11- قیام 15 خرداد 1342چه دستاوردهایی داشت؟(ذکردو مورد) 1

 

 

 

12- انجمن های اسلامی دانشجویان با چه اهدافی تشکیل شد؟1

 

 

13- شاه برای هماهنگی با برنامه ی حقوق بشر کارتر درسال 56 چه تغییروچه

تحولاتی در ایران ایجاد کرد؟5/1

 

 

 

 

14- دولت آمریکا دردوره ی نخست وزیری بختیار چه سیاستی نسبت به ایران اتخاذ کرد؟5/1

 

 

 

 

15- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چگونه تدوین وتصویب شد؟5/1

 

 

 

 

16- دشمنان انقلاب اسلامی برای به سقوط کشاندن انقلاب به  چه اقدام هایی

دست زدند؟(ذکرسه مورد)5/1

 

 

 

 

17- -چرا درابتدا ایران آتش بس را نمی پذیرفت؟5/1

 

 

 

 

18- انقلاب اسلامی از جنبه ی سیاسی درداخل کشور چه دستاوردهایی داشته است؟5/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                           ((موفق باشید))

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هشتم دی 1391ساعت 23:30  توسط مدرسه فارابی | 

نام:  

اداره آموزش وپرورش بهارستان 2

امتحانات نوبت اول دبیرستان فارابی

سالتحصیلی92-91

محل مهر

نمره به عدد

نام خانوادگی:

نمره به حروف

دبیر: گلابی

درس: تاریخ معاصر

تاریخ امتحان:     /10/1391

پایه ورشته: سوم ریاضی

کلاس: 301

مدت امتحان: 80 دقیقه

امضاء

تذکر: دانش آموزان عزیزقبل ازپاسخ دادن به سوالات اطلاعات خواسته شده سربرگ راتکمیل نمایید.

هنگام پاسخ دادن به سوالات حتما ازخودکارآبی ویامشکی استفاده شود.

1- مفادعهدنامه دوم ارزنه الروم چه بود؟2

 

 

 

 

2- امتیازتوتون وتنباکوباچه شرایطی به تالبوت واگذارشد؟آن راباامتیازی که دولت

عثمانی به یک شرکت خارجی واگذارکرده بودمقایسه کنید؟1

 

 

 

 

3-مجتهدبزرگ تهران....................................... به شدت باقراردادرویترمخالفت کرد.

رویترکه امتیازبزرگی راازدست داده بودبه تلاش برای جبران این خسارت پرداخت درنهایت

 موفق شدامتیاز............................................رابه مدت شصت سال ازشاه بگیرد.5/0

4-روش انتصاب حاکمان ایالت هادرعصرقاجارچگونه بودوچه نتیجه ای داشت؟1

 

 

 

 

5- الف- نام دوروزنامه ی غیردولتی چاپ ایران که دردوره ی قاجارسبب ایجادتحولی

 بزرگ درمردم ایران شدراذکرکنید؟5/0

ب- دردوره ی دوم مجلس شورای ملی کدام احزاب اکثریت نمایندگان رادرمجلس داشتند؟5/0

6- مظفرالدین شاه درراستای خواسته های مشروطه خواهان چه اقداماتی انجام داد؟5/1

 

 

 

 

7- محمدعلی شاه درمخالفت بامشروطه خواهان چه کسی رابه صدارت منصوب کرد؟نتیجه عملکرد اوچه بود؟1

 

 

 

 

8- دومورد ازبی اعتنایی های محمدعلی شاه نسبت به نظام مشروطه ونمایندگان

مجلس شورای ملی راذکرکنید؟1

 

 

 

 

9- رضاخان درمدتی که وزیرجنگ بودچه اقداماتی انجام داد؟1

 

 

 

صفحه ی دوم امتحان تاریخ معاصر

10- روسیه بعدازانحلال مجلس دوره ی دوم دست به چه اقداماتی درایران زد؟5/1

 

 

 

 

11- چراسیاست انگلیس پس ازجنگ جهانی اول درایران تغییرکردونیازمندبه یک دولت

مرکزی قدرتمندشد؟5/1

 

 

 

 

12- همز مان بادوره ی نخست وزیری رضاخان چه تحولی درترکیه به وقوع پیوست؟

این واقعه چه تأثیری درایران داشت؟1

 

 

 

13- رضاشاه پیش ازرسیدن به سلطنت  برای تظاهربه دینداری چه اعمالی انجام داد؟(ذکرسه مورد )5/1

 

 

 

14- چراخاک ایران موردتوجه کشورهای درگیردرجنگ جهانی دوم واقع شد؟5/1

 

 

 

 

15- محمدرضاشاه باتغییرقانون اساسی درپنجم اسفند1327چه اختیاراتی به دست آورد؟5/1

 

 

 

16- انگلستان ازنخست وزیرشدن حسین علاءچه هدفی را دنبال می کردواودراین 

راستاچه کارهایی کرد؟5/1

 

 

 

 

 

 

موفق باشید

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هشتم دی 1391ساعت 23:29  توسط مدرسه فارابی | 

نام:  

اداره آموزش وپرورش بهارستان 2

امتحانات نوبت اول پیش دانشگاهی رودکی

سالتحصیلی92-91

محل مهر

نمره به عدد

نام خانوادگی:

نمره به حروف

دبیر: گلابی

درس: تاریخ شناسی

تاریخ امتحان:     /10/1391

پایه ورشته: چهارم انسانی

کلاس:

مدت امتحان: 80 دقیقه

امضاء

تذکر: دانش آموزان عزیزقبل ازپاسخ دادن به سوالات اطلاعات خواسته شده سربرگ راتکمیل نمایید.

هنگام پاسخ دادن به سوالات حتما ازخودکارآبی ویامشکی استفاده شود.

1-چرانتایج مطالعات تاریخی یکسان نیست؟2

 

 

 

 

2-هریک ازمواردزیرجزء کدام دسته ازمنابع کسب اطلاع ازگذشته هستند؟1

 الف-سفرنامه ها (                      )            ب-ابزارها (                          )                 ج -اسطوره ها (                         )

 

 د-تخیل برای درک گذشته (                              )

3-هر یک ازحوادث زیرمربوط به کدام مبدأهای جهان می باشند؟1

 الف-تولدحضرت عیسی(ع) (                                    )                ب- تاریخ جلوس یک فرمانروا (                                )              

 ج- طوفانی سهمگین (                               )                               طلوع ستاره ای خاص (                                )

4-الف-مهم ترین ویژگی تقویمی که عمرخیام مأموراصلاح آن بودچه بود؟ب- هدف اصلی اصلاح گاه شماری درزمان ملکشاه چه بود؟1

 

 

5-الف-درمیان دورودچه نوع گاه شماری مرسوم بود؟ب- مبدأ شمارش سال ها چه بود؟ج- نخستین ودوازدهمین ماه سال راچه می نامیدند؟ 1

 

 

 

6-خلیج فارس ازچه ابعاد گوناگونی ازگذشته تا کنون حائزاهمیت است؟2

 

 

 

 

7-هنگامی که کلمه ی مرزرادررابطه باتاریخ زمان های گذشته به کارمی بریم منظورچیست ؟وچرا؟1

 

 

 

8-درفرهنگ ملت هاکدام یک (افسانه یاحماسه)بیش ترموردتوجه قرارگرفته است؟چرا؟1

 

 

 

9- درفرهنگ شفاهی عامل اصل حفظ وانتقال دانش وتجاربوبه طورکلی فرهنگ چیست؟5/0

صفحه دوم امتحان تاریخ شناسی

10- اقوام وملت ها ازافسانه درچه مواردی استفاده می کنند؟(ذکرسه مورد)5/1

 

 

 

11-یک باستان شناس درمرحله ی استخراج وتنظیم اطلاعات به چه کارهایی می پردازد؟(ذکرسه مورد)5/1

 

 

 

12-الف-ازموزه ها چه استفاده هایی می شود؟ب- نام یکی ازموزه های بزرگ ایران وپاریس رابنویسید؟5/1

 

 

 

13-سکه ها به روش قالب ریزی چگونه ساخته می شوند؟1

 

 

 

 

14-پیداشدن سکه های عیار پایین دریک منطقه حاکی ازچیست؟5/1

 

 

 

15-نقاشی چه نقشی درزندگی انسان های نخستین داشت؟1

 

 

 

16- عکس های تاریخی درچه زمینه هایی به تاریخ نویسان یاری می رسانند؟5/1

 

 

 

 

 

موفق باشید

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هشتم دی 1391ساعت 23:12  توسط مدرسه فارابی | 

نام:  

اداره آموزش وپرورش بهارستان 2

امتحانات نوبت اول دبیرستان فارابی

سالتحصیلی92-91

محل مهر

نمره به عدد

نام خانوادگی:

نمره به حروف

دبیر: گلابی

درس: تاریخ ایران وجهان2

 تاریخ امتحان:     /10/1391

پایه ورشته: سوم انسانی

کلاس:

مدت امتحان:90 دقیقه

امضاء

تذکر: دانش آموزان عزیزقبل ازپاسخ دادن به سوالات اطلاعات خواسته شده سربرگ راتکمیل نمایید.

هنگام پاسخ دادن به سوالات حتما ازخودکارآبی ویامشکی استفاده شود.

الف)جمله های صحیح وغلط رامشخص کنید: 1

1- درقرون جدیدلاوازیه ی فرانسوی توانست تجزیه وترکیب آب وترکیب اشیابااکسیژن رانشان دهد.(                )

2- یکی اززمینه های انحطاط فرانسه قیام مردم ایرلندبود.(                     )

3- بعدازانقلاب صنعتی کارگران انگلیسی متوجه شدندنظام جدیداقتصادی وصنعتی که درآن افزایش تولیدوسودبیشتراهمیت داشت مسئول فقروبیکاری

آنهاست.(                 )

4-سپاهیان سلطان سلیم درقرن 16م.شهروین پایتخت اتریش کنونی رابه محاصره ی خوددرآوردند.(                 )

ب)گزینه های صحیح راازسمت چپ انتخاب نموده ودرسمت راست جلوی هرگزینه شماره ی آن را یادداشت نمایید.1

الف)عاملی که دررشداحساسات ناسیونالیستی اروپانقش عمده داشت. (         )                                           1- طبقه متوسط

ب)اشرافیت حاکم فرانسه آنان رادراداره ی سیاسی کشورسهیم نمی کردند.(             )                                 2- آغازسقوط ناپلئون

پ)این حادثه منشاءتحولات متعددی درتاریخ جهان گردید.(               )                                                  3- پیدایش مذهب پروتستان

ث)ورودارتش فرانسه به خاک روسیه(               )                                                                           4- اعتدالیون

                                                                                                                                         5-فتح قسطنطنیه

پ)جاهای خالی راپرکنید.5/0

1- پس ازمرگ کرامول اولین وآخرین نظام..............................درانگلستان خاتمه یافت وباردیگرنظام سلطنتی برقرارشد.

2- کشور.....................................دراواخرقرن نوزدهم تلاش خودرابرای کسب مستعمرات آغازکرد.

ت)به سوالات زیرپاسخ کوتاه دهید.

1- تهاجم استعمارگران فرانسوی وانگلیسی به مصرمحمدعلی پاشارامتوجه چه نکات اساسی کرد؟(یک مورد ذکرشود)5/0

 

2- کدام اقدامات انگلیسی هادرسودان موجب شعله ورشدن قیام گردید.5/0

 

3- ایتالیابعدازوحدت سیاسی الف-دراندیشه چه بود؟ب- ازکدام کشورشکست خورد؟5/0

4- نخستین استعمارگرانی که به قاره ی آمریکاواردشدندکدام کشورهابودند؟5/0

5- چراروسهاهمیشه برسرتصاحب منطقه شبه جزیره بالکان بادولت عثمانی درحال جنگ بود؟5/0

 

6- استالین چگونه رقیبان خودراازمیان برد؟5/0

 

7- تنهابحرانی که درفاصله ی بین دو جنگ جهانی درقاره ی آفریقاافتادچه بود؟5/0

 

8-درکنفرانس مونیخ ایتالیا،فرانسه وانگلستان برسرچه مسئله ای باهم توافق کردند؟5/0

 

9- بهایی که صفویه درنخستین کوشش های سیاسی ونظامی خودپرداختندچه بود؟5/0

 

 

صفحه ی دوم امتحان تاریخ ایران وجهان2

ث)سوالات تشریحی:

ا- دوویژگی مهم دانشمندان درقرون جدیدراذکرکنید؟1

 

 

2- دولت پروس چگونه درقرون جدیدبه یک کشورمهم اروپایی تبدیل شد؟1

 

 

3-انقلاب صنعتی چه پیامدهایی داشت؟1

 

 

4-چگونه اکبرشاه موفق به گسترش نسبی اسلام درمیان اشراف هندی شد؟1

 

 

5- گسترش قلمروتزارهادرقرن نوزدهم به چه قیمتی صورت گرفت؟(ذکردومورد)1

 

 

6- هدف سپاهیان هندازقیام علیه استعمارانگلیس چه بود؟1

 

7- دوموردازاقدامات متسوهیتورابنویسید؟1

 

 

8- بعدازقراردادورسای کشورهای پیروزچه تصمیمی برای اتریش-مجارستان وعثمانی گرفتند؟1

 

 

 

9- اصل چهارم ترومن (رئیس جمهورآمریکا)چه بود؟1

 

 

10 - چراوچگونهآمریکاواردجنگ جهانی دوم شد؟5/1

 

 

11-چراقدرتهای بزرگ مسئله ی خلع سلاح هسته ای رامطرح کردند؟1

 

 

 

12- علل اصلی شکست ایران درجنگ چالدران چه بود؟5/1

 

 

 

                                                                                                                                                           موفق باشید

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هشتم دی 1391ساعت 23:8  توسط مدرسه فارابی | 

نام:  

اداره آموزش وپرورش بهارستان 2

امتحانات نوبت اول دبیرستان فارابی

سالتحصیلی92-91

محل مهر

نمره به عدد

نام خانوادگی:

نمره به حروف

دبیر: گلابی

درس: تاریخ ایران وجهان1

 تاریخ امتحان:     /10/1391

پایه ورشته: دوم انسانی

کلاس:

مدت امتحان:80 دقیقه

امضاء

تذکر: دانش آموزان عزیزقبل ازپاسخ دادن به سوالات اطلاعات خواسته شده سربرگ راتکمیل نمایید.

هنگام پاسخ دادن به سوالات حتما ازخودکارآبی ویامشکی استفاده شود.

1- ملاک هریک ازتقسیم بندی های زیررابنویسید. 1

           دوره پیش ازتاریخ                                                                       عصرسنگ

الف:     دوره تاریخی                                                                   ب:        عصرفلز

 

2- الف-روابط دولت شهرهای سومربا یک دیگر چگونه بود؟ب- بردگان در میان دورود باستان چه کسانی بودند؟ج- نام دوشهر سومرراذکرکنید؟ 5/1

 

 

3- الف-بیش تر نوشته های باقی مانده از مصر باستان به خط ........................................است.25/0

 ب- مدرسه درمصر محلی بود که کاهنان درآن به تربیت فرزندان ........................................می پرداختند.25/0

 پ-درسال نامه های مصرباستان ........................................... مصری شرح پیروزی های فرعون هاومسائل مربوطبه ایشان را نگاشته اند.25/0

 4 - درمصرهرکدام ازمواردزیرباعث پیشرفت کدام علم ودانش شده بود؟75/0

الف- مومیایی کردن اجساد (                      ) ب- طغیان رودنیل (                      ) ج- ضرورت داشتن تقویم (                          )    

5-دوره های تاریخی ایلام را بنویسید.وموقعیت ایلام درهردوره راتوضیح دهید؟5/1

 

 

 

6-بعدازظهورزردشت چه تغییراتی درطبقات اجتماعی جامعه ی آریایی ایجادشد؟1

 

 

7- هوخشتره به چه منظوری سفرجنگی خودرابه سمت آسیای صغیر(لودیه)آغازکرد؟5/0

 

 

8- چرامصریان دربرابرحمله ی کمبوجیه شکست خوردند؟1

 

 

9- الف- وظیفه سپاه دایمی داریوش چه بود؟ب- داریوش فرماندهان نظامی خودراازمیان چه کسانی انتخاب می کرد؟چرا؟1 

 

 

 

10-علت ونتیجه ی جنگ های پلوپونز را بنویسید؟1

 

 

 

                                                                                                                                                                                          

 

                                                          صفحه دوم امتحان تاریخ ایران وجهان (1)                                                                     

 

11- فرهنگ وتمدن روم باستان از چه عواملی تأثیرپذیرفته بود؟(ذکر چهارمورد)1                                                              

 

 

 

 

12- الف- جنگ حران ونتیجه آنرا بنویسید.ب- سبک های مختلف سکه های عصراشکانی راتوضیح دهید؟5/1

 

 

 

 

 

13- شاپوردوم سومین پادشاه قدرتمند ساسانی بود.دوموردازاقدامات اوراذکر کنید.1

 

 

 

14-چراباتوجه به وضعیت بدروستاییان دردوره ساسانی آنان چندان شکایتی نداشتند؟1

 

 

 

15- الف- دعوت پیامبر اسلام درآغازبردورکن استواربود کدامند؟ذکرنمایید.ب- مهم ترین صفتی که قرآن به عرب جاهلیت نسبت داده چیست؟5/1

 

 

 

 

16- نتایج پیروزی های مکررمسلمانان دردرگیری های مستمر بادشمنان چه بود؟1

 

 

 

 

 17- پس ازفتح مکه کدام غزوه ها وبه چه منظوری انجام شد؟1

 

 

 

 

18- مهم ترین عواملی که موجب گردید امام علی (ع)نتواند اداره ی حکومت اسلامی را پس از وفات پیامبر(ص) عهده دارشودکدامند؟2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                       موفق باشید

 

 

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هشتم دی 1391ساعت 23:6  توسط مدرسه فارابی | 

سوالات درس 15 تاریخ ایران وجهان دو

27- سیاست دستیابی به آبهای آزادوگرم خلیج فارس واقیانوس هند توسط چه کسی طراحی شد؟

28- چه عاملی ا نگیزه ی روس ها را برای تهاجم به نواحی شمال ایران بیشتر کرد؟

29- از ضعف حکومت مرکزی ایران اززمان شاه سلطان حسین آخرین شاه صفوی روسها چه بهره ای بردند؟

30- چه عواملی برای مدت کوتاهی حاکمان روسی را از حمله به مرز های ایران باز داشت؟

31- درزمان سلطنت فتحعلی شاه چه عواملی باعث بروز دو دوره جنگ میان ایران وروسیه شد؟

32- دوره ی اول جنگ های ایران وروسیه چه مدت طول کشید؟نتیجه ی این جنگ ها چه بود؟

33- با پیروزی روسیه در دوره ی اول جنگ های ایران وروسیه چه قراردادی بین دو کشور منعقد شدومفاد آن چه بود؟

34- علل شروع دوره ی دوم جنگ های میان ایران و روسیه چه بود؟

35- دردوره ی دوم جنگ های ایران وروسیه ....................ایرانیان را مهیای نبرد کرد.درآغاز نیرو های ایرانی به فرماندهی.......................در کمتر از.................تمام شهر های اشغال شده را توسط روسیه باز پس گرفتند.

36- دوره ی دوم جنگ های ایران و روسیه با چه نتیجه ای وبا پذیرش کدام معاهده پایان پذیرفت؟

37- چراایران دردوره دوم جنگ با روسیه شکست خورد؟یا مهم ترین دلایل شکست نظامی ایران از روسیه دردوره دوم جنگ چه بود؟

38- مفاد عهدنا مه ی ترکمنچای کدامند؟

39- انتشار جزئیات قرارداد ترکمنچای درایران چه پیامدهایی به همراه داشت؟

40- پیامد بلند مدت قرارداد ترکمنچای چه بود؟

41- روس هابرای منحرف کردن توجه زمامداران ایران از سرزمین هایی که در عهد نامه گلستان وترکمنچای به آن کشور واگذار شده بودچه اقدامی کردند؟

42- چرا روسیه ایران رابرای لشکرکشی به هرات تشویق می کرد؟

43- طبق قرارداد آخال کدام مناطق راروسیه تسخیروتصرف کرد ومرزبین ایران وروسیه کجا تعیین شد؟

44-روسیه سرزمین های ایرانی شرق دریای خزر....................و.......................رانیز ..................................تسخیر کردوبا انعقاد قرارداد ..................میان ایران وروسیه

حکومت قاجار حاکمیت روس ها برمنطق مذکور را برسمیت شناخت و.................................مرز میان دو کشور تعیین شد.

45- مهم ترین امتیازاتی که روسها دردوران ناصرالدین شاه ازایران گرفتند کدامند؟

46- ناپلئون بناپارت پس ازرسیدن به مقام امپراتوری فرانسه با...............................................وارد جنگ شد.

47- چرا ناپلئون تصمیم گرفت مستعمرات انگلستان رامورد هجوم قرار دهد؟وکدام کشورها را در اولویت برنامه خود قرار داد؟

48- ناپلئون به سبب آن که قادر به شکست دادن انگلستان در اروپا نبودتصمیم به چه اقدامی گرفت؟

49- چرا ناپلئون خواهان برقراری رابطه سیاسی با دربار قاجار شد؟

50- نتیجه ی آمدن اولین هیئت اعزامی ناپلئون به ایران چه بود؟

51- فتحعلی شاه چگونه قانع شد با فرانسه رابطه برقرار کندوکدام قرارداد بین دو کشور بسته شد؟

52- طبق مفاد فین کنشتاین ایران وفرانسه متعهد به چه اموری بودند؟

53- اولین اقدام فتحعلی شاه  بعداز بستن قرارداد فین کنشتاین با فرانسه چه بود؟

54- اقدامات فرانسه (ناپلئون) بعد از بستن معاهده فین کنشتاین راذکر کنید؟

55- چرا اتحاد سیاسی ونظامی ایران وفرانسه (فین کنشتاین)کوتاه مدت بود؟

56- درزمان سلطنت محمد شاه ایران وفرانسه برای برقراری مناسبات وتوسعه روابط درچه زمینه هایی گام برداشتند؟

57- چرا روابط ایران وفرانسه در زمان ناصر الدین شاه وصدارت امیر کبیر به سردی گرایید؟

58- روابط ایران وفرانسه درزمان ناپلئون سوم وپس از آن چگونه بود؟

59- دردوره قاجاربه چه جهاتی درگیری میان حکومت ایران وعثمانی کاهش یافت؟

60-در اواخرسلطنت فتحعلی شاه عباس میرزا به چه دلیل به مرزهای عثمانی لشکرکشیدونتیجه آن بسته شدن کدام قراردادوبه درخواست کدام کشور بود؟

61- کدام اقدامات عثمانی درزمان سلطنت محمدشاه زمینه تیرگی روابط ایران وعثمانی را فراهم کرد؟

62- قرارداد ارزنه الروم دوم با وساطت کدام کشورها وباتلاش کدام فرد بین ایران وعثمانی منعقد شدونتیجه ی آن چه بود؟

63- چرا حکومت قاجار سفیرانی به آمریکاواتریش وایتالیاو بلژ یک اعزام داشت ونتیجه آن چه بود؟

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هشتم دی 1391ساعت 23:4  توسط مدرسه فارابی |