سوالات درس 14 تاریخ ایران وجهان 2

1- قاجاریان ازجمله طوایف .......................بود که نیروی.....................راتشکیل دادندوشاه.............رادررسیدن به قدرت یاری می کردند.

2- شاه عباس به چه منظور ایل قاجار رادر خراسان واستر آباد وآذربایجان سکونت داد؟

3- شاه عباس به منظور کاهش قدرت قزلباشان ایل قاجار را درکدام مناطق ساکن کرد؟

4- بعد از مرگ شاه عباس وآغاز ضعف حکومت صفویه قاجاریان ساکن ...................قدرت بیشتری یافتند.وبه هنگام حمله ی ......................به اصفهان ...............رئیس ایل قاجار به یاری.............................شتافت.

5- با آغاز ضعف صفویه چه عاملی تلاش ایل قاجاررا برای کسب قدرت سیاسی با شکست روبرو کرد؟

6- چه عاملی آرزوی قاجارها را برای رسیدن به پادشاهی ایران تا زمان آقا محمد خان قاجار به تأخیر انداخت؟

7- الف- پسربزرگ محمد حسن خان چه نام  داشت؟ب-او بعدازمرگ پدر درکجا بسر می برد؟ج- مرگ کریم خان چه فرصتی رادر اختیار او نهاد؟

8- نزاع بازماندگان کریم خان با یکدیگر چه فرصتی رادراختیار آقا محمد خان فراهم آورد؟

9- چه عاملی فرصت رابرای آقا محمد خان فراهم آورد تانواحی شمالی ومرکزی ایران را تصرف کند؟وتهران را به عنوان مرکز فرمانروایی خود برگزیند؟

10- آقا محمد خان بعد از پیروزی وسرکوب چه کسانی ودر کجا تاج گذاری کرد؟

11- بهانه وهدف اصلی آقامحمدخان از رفتن به مشهد بعد از تاج گذاری چه بود؟

12- آقا محمد خان در جریان لشکرکشی به کدام منطقه به قتل رسید؟وعلت این لشکرکشی  چه بود؟

13- تلاش وتکاپوهای بی وقفه ی آقا محمدخان درچه زمینه هایی قابل تمجید است؟

14- کدام ویژگی وعملکردهای آقامحمدخان سبب شده است که در تاریخ ایران ازاوبه نیکی یاد نشود؟

15- بعدازمرگ آقامحمد خان برادرزاده ی وی به کمک چه کسانی و به چه نامی تاج گذاری کرد؟

16- سال های نخست پادشاهی فتحعلی شاه صرف چه مسائلی شد؟

17- چه عواملی سبب شد تا دومین شاه قاجار درمقابل دشمنان خارجی وحفظ قلمرو ایران ناکام باشد؟ یا(چرا فتحعلی شاه درمقابل دخالت بیگانگان عاجز ماند؟)

18- تغییر اوضاع جهانی وتشدید تکاپوهای استعماری سبب شد تا دومین شاه قاجار درمقابله با...............و...................ناکام باشد.

19- کدام ویژگی ها واقدامات فتحعلی شاه موجب شده است که قضاوت عمومی نسبت به او با نوعی احساس تنفر همراه باشدومنابع وتحقیقات تاریخی ازدوران سلطنت اوبه تلخی یاد کنند؟

20- چرا فتحعلی شاه درایت لازم برای بهره گیری ازتوان ملی درمقابله با تهاجم دشمنان خارجی را نداشت؟

21- فتحعلی شاه درزمان حیات خویش چه کسی را به عنوان ولیعهد خود معرفی کرد؟وچه عاملی باعث شدفرزند این ولیعهد به مقام ولیعهدی وبعد پادشاهی برسد؟

22- بعد از مرگ فتحعلی شاه :الف- چه کسی برمسند پادشاهی تکیه زد؟ب- باکمک چه کسی به پادشاهی رسید؟ج- چه کسی را به مقام صدارت در ابتدا منصوب کرد؟

23- دو مورد از اقدامات قائم مقام فراهانی درزمان صدراتش راذکرکنید؟وعلت برکناری وقتل وی را بنویسید؟(پرسش 3کتاب )

24- محمد شاه قاجار رابه چه دلایلی در تاریخ ایران نکوهش کرده اند؟

25- محمد شاه به چه جهت دخالت چندانی درامور حکومتی نمی کرد؟وبیشتر اوقات خود را چگونه می گذراند؟

26- ولیعهد محمد شاه چه نام داشت ؟وبعداز مرگ محمدشاه به  حمایت چه کسی بر تخت سلطنت نشست؟

27- اولین صدر اعظم ناصرالدین شاه چه کسی بودوملقب به چه نامی شد؟واصلاحات اورا ذکر کنید؟

28- چرا اصلاحات مورد نظر امیر کبیر به سرانجام مطلوب نرسید؟وسرانجام وی چه شد؟

29- ناصرالدین شاه دردوران پادشاهی خود طی ........................به اروپا ازچندین کشوردیدن کردوتحت تأثیر............................قرار گرفت.

30- چرااصلاحاتی که دردوران پادشاهی ناصرالدین شاه آغاز شد نتایج چندان مؤثرومفیدی برای ایران نداشت؟

31- الف -  دردوران سلطنت ناصرالدین شاه قدرت های استعماری درایران چه می کردند؟ب-دلایل واگذاری امتیازات اقتصادی به بیگانگان درزمان ناصرالدین شاه چه بود؟

32-  ناصر الدین شاه در سالهای پایانی سلطنت اوقات خود را چگونه گذراند؟وسرانجام وی چه شد؟

33- کدام عملکرد های ناصرالدین شاه ازاوچهره ی نامطلوبی درتاریخ ایران ترسیم کرده است؟

34- نظام سیاسی ایران تا قبل از انقلاب مشروطیت به چه صورت...............................بود.

35- در نظام سیاسی ایران قبل از مشروطیت(سلطنت استبدادی)شاه به عنوان بالاترین مقام چه اختیاراتی داشت؟

36- چرا شاهان قاجار همیشه نمی توانستند از قدرت استبدادی خود استفاده کنند؟

37- از زمان پادشاهی ......................حکمرانی ایالات وولایات ایران به ...........................قاجار سپرده می شد.

38-چرا ایالت آذربایجان به مرکزیت تبریز در دوره ی قاجار از اهمیت ویژه ای برخوردار بود؟

ادامه ی سوالات درس14 و15 تاریخ ایران وجهان 2

39- پیامد مطلوب استقرار شاهزادگان درنواحی مختلف ایران چه بود؟

40- پیامدهای سیاسی واجتماعی نامطلوب استقرار شاهزادگان در نواحی مختلف ایران چه بود؟

41- درنظام حکومتی قاجار بعد ازشاه چه مقامی قرار داشت؟وبه او در چه اموری اجازه داده می شد؟یا(جایگاه صدر اعظم را در دیوانسالاری عصر قاجارشرح دهید؟)

42-  صدر اعظم در دوره ی قاجار امنیت......................و........................ نداشت وبه یک اشاره ......................موقعیت او دگرگون می شد.

43- بعد از صدر اعظم چه مقامی در دوره ی قاجار قرار داشت؟او چه وظیفه ای داشت ؟

44- درارتباط با مقام های زیر در عصر قاجاریه توضیح دهید؟

الف- وزیر جنگ                  ب- مستوفی الممالک                                      ج- منشی الممالک

45- تشکیلات اداری حکومت قاجار در اوایل آن بسیار...................بود.وبه تدریج نظام دیوان سالاری قاجار تحت تأثیر.........................توسعه یافت.

46- بعد از توسعه ی دیوان سالاری قاجار تحت تأثیر فرهنگ وتمدن اروپایی چه وزارت خانه هایی ایجاد شد همگی تحت نظارت چه مقامی قرار داشتند؟

47- دردوره ی قاجار چه نظام های قضایی وجود داشت؟ نام برده توضیح دهید؟

48- الف- چه کسی درنظام قضایی عصر قاجار اصلاحاتی بوجود آورد؟ب- چه وزارت خانه ای تأسیس شد؟ج- پیامد آن چه بود؟

49- وظایف مقام کلانتر در عصر قاجار را بنویسید؟

50- درزمان ناصر الدین شاه مقام کلانتر چه تغییری یافت؟

سوالات درس 15 تارخ ایران وجهان 2

1- همزمان با تشکیل دولت قاجار کدام حکومت ها برای تسلط بر ایران ودیگر کشورها با هم رقابت می کردند؟ این رقابتها درچه زمینه هایی بود؟

2- چرا شاهان قاجار اسیر مکر ومهارت سیاستمداران بیگانه شدند؟

3- شاهان قاجار چگونه غرور ملی ایرانیان را جریحه دار کردند؟

4- انگلستان در دوره ی قاجار چه اهدافی را دنبال می کرد؟

5- انگلستان برای نفوذ به دربار ایران از چه سفیرانی بهره می برد؟

6- نام سه سفیری که انگلستان به ایران فرستاد که موفق به جلب نظر دربار وبستن قرارداد با ایران بودند را ذکر کنید؟

7- .......................سفیر انگلستان بود که ........................به ایران آمدوبه ............................تسلط داشت بادادن هدایای زیادی به .........................و................................

حکومت قاجار نظر مساعدی آنان را جلب کرد.

8- قرار دادمجمل توسط چه کسی وبا کدام پادشاه قاجار منعقد شد؟

9- دو اقدام سر گوراوزلی سفیر انگلستان درایران را بنویسید؟

10- مهم ترین تعهدات ایران وانگلستان درقرارداد مفصل کدامند؟

11- نقش وتأثیر انگلستان رادر جریان دوره دوم جنگ های ایران وروسیه را بنویسید؟

12- دولت انگلستان در اواخر دوران سلطنت فتحعلی شاه برخلاف تعهدات خود درقراردادهای مفصل وتهران در صدد چه امری برآمد؟

13- الف- هدف انگلستان از جدا کردن افغانستان وبخشی از سیستان وبلوچستان ازایران چه بود؟ ب – برای رسیدن به این منظور دست به چه اقداماتی زد؟

14- عباس میرزا فرزند خود........................رامأمور تسخیر هرات کرداما....................کار فتح هرات نا تمام باقی ماند.

15- چگونگی محاصره ی هرات توسط محمد شاه قاجار وسرانجام آن را بنویسید؟

16- شهر هرات چگونه از ایران جدا شد؟

17- دولت انگلستان به چه منظوری ژنرال گلد اسمیت را در دوره ی ناصرالدین شاه روانه ایران کرد؟

18- ژنرال گلداسمیت به عنوان حکم بلوچستان وسیستان راچگونه تقسیم کرد؟

19- با موافقت ناصرالدین شاه....................به عنوان حکم تعیین شدوبلوچستان وسیستان به دوقسمت...........................و..................تقسیم کرد.

20-انگلستان بحرین راچگونه از ایران جدا کرد؟

21- چه عاملی باعث کاهش نفوذ انگلستان دردوره ی ناصرالدین شاه درایران شد؟

22- چرا میرزا حسین خان سپهسالار معتقد به همکاری با انگلستان بود؟پیامد این کار او برای ایران چه بود؟

23- مهم ترین امتیازی که دردوران صدارت میرزا حسین خان سپهسالار به انگلستان داده شد چه بود؟

24-به موجب قرارداد رویتر چه امتیازاتی به رویتر داده شد؟

25- ناصرالذین شاه درسفر سوم خود به اروپا چه امتیازاتی را به چه کسی واگذار کرد؟

26-الف- حکومت روسیه در زمان پطر کبیرچه سیاستی را درپیش گرفت؟ب- هدف از این سیاست روسیه چه بود؟ ج- یکی از اهدافی که توسط پطر طراحی شده بودودر صدر برنامه های توسعه طلبانه فرمانروایان روس قرار گرفت چه بود؟   

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هشتم دی ۱۳۹۱ساعت 23:40  توسط مدرسه فارابی |